HoughtonlakeBoard.org

TIPS & EXPERT ADVICE ON ESSAYS, PAPERS & COLLEGE APPLICATIONS

 

 

1.1 
Sa?l?k Finansman? Tan?m?

Sa?l?k finansman?;
sa?l?k sektöründe sa?l?k hizmetleri kaynaklar?n?n kullan?lmas?n? içeren
kapsaml? bir tan?md?r. Kar??l???nda al?nacak mal ve hizmet için yap?lacak en
basit ödeme ?ekli do?rudan ödemedir. Burada tüketici hizmeti sunana do?rudan
ödeme yapmaktad?r. Ancak sa?l?k sistemlerinde üçüncü taraf ödeyiciler
geli?tirilmi?tir. Özel veya kamu kurulu?u olabilen bu üçüncü taraf, sa?l?k
hizmetlerini finanse etmek için ilgili nüfustan do?rudan veya dolayl? olarak
gelir toplamaktad?r.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

1.2 
Sa?l?k Finansman?n?n Amaçlar?

Sa?l?k finansman?n?n
amac?, tüm bireyler için sa?l?k hizmetlerini finansal aç?dan ula??labilir ve
sürdürülebilir yapmakt?r. Ayr?ca kaynaklar?n verimli ?ekilde kullan?lmas?,
finansmanda adaletin sa?lanmas? ve kaynak olu?turma yöntemlerinin halk?
yoksulla?t?rmas?n?n önüne geçilmesi hedefleri de vard?r.

 

1.3 
Sa?l?k Finansman?n?n ??levleri

Sa?l?k finansman?n?n;
gelir toplama, fon havuzlama ve hizmet sunuculara ödeme yapma olmak üzere üç
temel i?levi bulunmaktad?r. Gelir toplama i?levi; kim, hangi yöntemle, ne kadar
ödeme yapacak, bu ödemeler kimleri ve neleri kapsayacak ve ödemeleri hangi
kurumlar toplayacak sorular?na yan?t olu?turur. Fon havuzlama ise; kaynaklar?
nas?l havuzlayaca?? ve bu kaynaklar?n hizmet sunucular?na nas?l tahsis edilmesi
gerekti?ini cevaplamaktad?r. Ayr?ca hizmet sunuculara ödeme yapma i?levi;
hizmetlerin kimden al?naca??, ödemenin nas?l yap?laca??, ödeme miktar?n?n ne
kadar olmas? gerekti?i ve ödemenin nas?l olaca?? gibi sorular? cevaplamaktad?r.

 

2.     
SA?LIK H?ZMETLER?N?N F?NANSMAN YÖNTEMLER?

 

Sa?l?k hizmetlerinin finansman?; do?rudan ödeme,
özel sigorta sistemi, kamusal sigorta sistemi ve vergi ile finansman olmak
üzere dört grupta toplanmaktad?r. Ülkelerdeki finansman yöntemleri genellikle
bu dört grubun kombinasyonu ?eklinde olmaktad?r. Ancak sa?l?k hizmetlerinin
finansal yöntemleri özel ve kamusal olmak üzere iki ana ba?l?k alt?nda
incelenebilir.

 

2.1. Özel
Finansman Yöntemleri

 

2.1.1. Cepten
Ödemeler

Bireylerin sa?l?k hizmeti almak için do?rudan cepten
ödeyerek yapt?klar? harcamalar?n tümüdür. Ancak hastal?k riski için finansal
koruma sa?lamamaktad?r.

 

2.1.2. Özel
Sa?l?k Sigortalar?

Amerika Birle?ik Devletleri, Avusturalya ve ?sviçre
gibi ülkelerde özel sa?l?k sigortalar? önemli yere sahiptir. Bu sigortalar;
i?lev, prim hesaplanma ?ekli ve sigorta ?irketlerinin statülerine göre
farkl?l?k göstermektedir. ??lev olarak ikiye ayr?lmaktad?r. Birincisi zorunlu
sa?l?k sigortas? yerine geçen “ikame edici özel sa?l?k sigortas?” iken ikincisi
zorunlu sa?l?k sigortas? ile birlikte uygulanan “tamamlay?c? özel sa?l?k
sigortas?” olarak adland?r?lmaktad?r.

 

2.1.3. T?bbi
Tasarruf Hesaplar?

Bireylerin veya firmalar?n kendilerine ait banka
hesaplar?na önceden para yat?rmalar? ve sadece sa?l?k harcamalar? için
kullan?lmas? temeline dayanmaktad?r. Bu durum gönüllü veya zorunlu olarak
yap?labilmektedir.

 

2.2. Kamusal
Finansman Yöntemleri

Bu yöntemlerin do?u?u 19. Yüzy?l?n sonlar?na
dayanmaktad?r. Bu durumu 20. Yüzy?l?n ilk çeyre?inde ortaya ç?kan vergilerle
finansman izlemi?tir.

 

2.2.1 Sosyal Sa?l?k Sigortac?l???

Sosyal sa?l?k sigortas?, ki?ilerin belirli oranlarda
prim ödemesini içeren ve Bismarck Modeli olarak da adland?r?lan bir yöntemdir.
?lk olarak Almanya’da kanunla?arak uygulanan bu sistem hastal?k fonuna üye olma
ve fonun finansman?n?n i?çi ve i?verenlerden al?nma zorunlulu?unun
gerçekle?tirilmesini gerektirmektedir. Zaman içerisinde geli?en bu sistem
birçok ülkenin sosyal güvenlik sistemine örnek te?kil etmi?tir. Bu sa?l?k
sigortas? i?çilerin ve ailelerin beklentilerine yan?t verdi?i için kabul
edilmesi h?zl? olmu?tur.

Günümüzde ülkelerdeki sosyal, ekonomik, kurumsal ve
ideolojik yap? farkl?l?klar?ndan dolay? bu sigortan?n i?leyi?i ve teknik
yönleri de farkl?l?klar göstermektedir. Sosyal sa?l?k sigortas?n?n baz? temel
özelleri vard?r. Onlar ?u ?ekildedir:

·        
Üyelik
zorunludur.

·        
?lk uygulama
i?çi ve i?veren ile ba?lar, sonra devlet de finansmana kat?l?r.

·        
Primler
genellikle i?çi ile i?veren aras?nda payla??lmaktad?r.

·        
Genel vergilerin
önemli bir rolü vard?r.

·        
Sigorta
kurulu?lar?n?n kar ta??ma amaçlar?n?n bulunup bulunmamas? ülkelere göre
farkl?l?k göstermektedir.

 

2.2.2. Vergilerle Finansman

Bu
sistemin 1920’li y?llarda do?mu?tur. Sovyetler Birli?i, kamu finansal yöntemini
tüm nüfusa yayg?nla?t?rm??t?r. ?ngiltere, bu uygulamay? ba?latan ilk Bat?
Avrupa ülkesi olmu?tur. Japonya, ?skandinav ülkeleri ve Kanada bu ülkeleri
izlemi?tir. Günümüzde pek çok ülkede genel vergi gelirleri sa?l?k hizmetleri
finansman? için kullan?lmaktad?r. Beveridge Modeli olarak da adland?r?lan bu
sistemde vatanda?lardan çe?itli adlarla toplanan vergiler bir fonda
birikmektedir. Bu gelirler daha sonra devlet politikalar? ile çe?itli
sektörlere da??t?lmaktad?r.

 

3.     
SA?LIK F?NANSMANINI DE?ERLEND?RME ÖLÇÜTLER? VE
KAMUSAL N?TEL?KL? F?NANSMAN YÖNTEMLER?N?N BU KAPSAMDA ?NCELENMES?

 

 

3.1. Sa?l?k
Finansman?n? De?erlendirme Ölçütleri

Sa?l?k finansman?n? de?erlendirme ölçütleri olarak
a?a??daki maddeler dikkate al?nabilir.

·        
Tüm nüfusa
sa?l?k güvencesinin sa?lanmas?

·        
Sa?l?k
hizmetlerinde ula??m

·        
Sa?l?k
hizmetleri finansman?nda adalet ve gelirin yeniden da??t?lmas?

·        
Sa?l?k
hizmetleri finansman?nda verimlilik ve sürdürülebilirlik

 

 

 

3.2.Kamusal
Nitelikli Finansman Yöntemleri

 

3.2.1.     
Sosyal Sa?l?k Sigortac?l???

Genellikle geli?mi? ve orta gelirli ülkelerde sa?l?k
hizmetleri sosyal sa?l?k sigortac?l??? ile finanse edilmektedir.

 

3.2.1.1.Sosyal Sa?l?k
Sigortac?l??? ?le Tüm Nüfusa Sa?l?k Güvencesi Sa?lanmas? ve Sa?l?k Hizmetlerine
Ula??m

Sosyal sa?l?k sigortac?l??? sistemlerinde tüm nüfusa
sa?l?k güvencesi sa?lanmas? zorunlu bir hedef de?ildir. Sosyal sigorta haklar?
gelir gruplar?na, meslek gruplar?na ve yap?lan katk?lara göre de?i?im
göstermektedir. Ancak son y?llarda sa?l?k finansman?n temel amaçlar?nda biri
tüm nüfusa sa?l?k güvencesi sa?lamak olmu?tur. Bu yüzden sosyal sa?l?k
sigortac?l??? da hedefleri aras?na tüm nüfusa sa?l?k güvencesi sa?lamay?
eklemi?tir.

Son y?llarda
birçok az geli?mi? ve geli?mekte olan ülkeler sosyal sa?l?k sistemlerini dü?ük
gelirli i?çiler ve ba??ms?z çal??anlar gibi gruplara geni?leterek tüm nüfusu
hedeflerine alm??lard?r.

Sosyal sa?l?k
sigortas? yolu ile tüm nüfusa ula?mak zaman isteyen bir süreçtir. Bu süreci
k?saltmaya yard?mc? olmak için baz? etmenler göz önüne al?nmal?d?r. Bunlar;

·        
Genel gelir
düzeyi ve ekonomik büyüme oran?,

·        
Ekonominin
yap?s?,

·        
Nüfusun k?r ve
kent aras?ndaki da??l?m?,

·        
Yönetim yetene?i,

·        
Toplumdaki
dayan??ma düzeyidir.

 

3.2.1.2. Sosyal Sa?l?k
Sigortac?l???nda Adalet ve Gelirin Yeniden Da??t?lmas?

Sosyal sa?l?k
sigortas?n?n do?u?u hastal?k nedeniyle olu?an gelir kayb?n?n telafi edilmesine
dayanmaktad?r. Bu yüzden sistemlerin finansman? gelir ile orant?l?d?r. Bu
yüzden vergilendirme ile finansmandan farkl? olarak temel amac? gelirin yeniden
da??t?lmas? de?ildir. Sosyal sa?l?k sigortas?n?n finansman?n?n sadece ücret
gelirine dayal? olmas? vergilendirme ile finansmandan daha adaletsiz oldu?unu
göstermektedir.

Benzer gelir düzeyine
sahip olanlar?n farkl? oranlarda prim ödemesi, prim miktar?n?n hani gelirine
göre de?il de bireysel ücret düzeyine göre belirlenmesi, sosyal sa?l?k
sigortas?n?n o ülkedeki tüm vatanda?lar? kapsamamas? ve üyeli?in bireysel
temelde olmas? adaleti bozmaktad?r.

 

3.2.1.3. Sosyal Sa?l?k
Sigortac?l???nda Verimlilik

Sosyal sa?l?k
sigortac?l???n?n vergilerler finanse edilen sistemlere göre daha maliyetli
oldu?unu gösteren çal??malar bulunmaktad?r. Sosyal sa?l?k sigortac?l??? ve
vergilerle finanse edilen sistem aras?ndaki farkl?l?k dört ba?l?k alt?nda
özetlenebilir. Bunlar; sosyal sa?l?k sigortas?n?n daha ?effaf olmas?, politik
müdahaleye daha az aç?k olmas?, primler ve yard?mlar aras?nda daha güçlü bir
ba?lant?n?n olmas? ve ödeme yapan kurumlar?n?n say?lar?n?n fazla olmas?n?n
harcamalar? artt?rmas?d?r.

 

3.2.1.4. Sosyal Sa?l?k
Sigortac?l???nda Sürdürülebilirlik

Sosyal sa?l?k sigortac?l???n?n
sürdürülebilirli?ini etkileyecek faktörler ekonomik, teknolojik ve politik
de?i?imlerdir.

 

3.2.2.     
Vergilerle Finansman

3.2.2.1. Vergilerle
Finansman ?le Tüm Nüfusa Sa?l?k Güvencesi Sa?lanmas? ve Sa?l?k Hizmetlerine
Ula??m

Vergilerle finansman?n
en temel özelli?i tüm nüfusu kapsam? alt?na almakt?r. Vergilerle finanse edilen
sa?l?k hizmetlerine sahip geli?mi? ülkelerde tüm nüfusa kapsaml? sa?l?k hizmeti
sunulmaktad?r. Ancak tüm nüfusun kapsam alt?na al?nmas? ula??m için yeterli
olmamaktad?r. Tüm nüfusu kapsam alt?na almak teoride gerçekle?tirebilirken
pratikte baz? sorunlarla kar??la??labilir. Sa?l?k hizmetlerine ula??m, zaman ve
kazanç bak?m?ndan maliyetli olabilmektedir. Dü?ük gelirliler yüksek gelirlilere
göre daha fazla zamana sahiptirler ancak daha az maddi güçleri bulunmaktad?r.

Avrupa’da yap?lan baz?
ara?t?rmalar sistemlerde kullan?c? katk?lar?n?n finansmanda adaleti
sa?layamad???n? ve sa?l?k hizmetlerine ula??m? engelledi?ini göstermektedir.
Örne?in reçeteli ilaçlardan al?nan katk?lar o ilaçlar?n?n kullan?m?n?
azaltmaktad?r.

 

3.2.2.2. Vergilerle
Finansmanda Adalet

3.2.2.3. Vergilerle
Finansmanda Verimlilik

Vergilerle finansman
maliyet kontrolü aç?s?ndan sosyal sa?l?k sigortas?yla finansmana göre daha
avantajl? oldu?unu gösteren veriler bulunmaktad?r. Vergilerle finanse edilen
ülkelerden baz?lar? ilaç maliyetlerini dü?ürerek teknik verimlili?i artt?r?c?
düzenlemeler yapma konusunda ba?ar?l? olmu?lard?r.

Vergilerle finansman?n
ekonomiyi ve uluslararas? rekabeti olumsuz yönde etkilememesi verimlilik
aç?s?ndan en önemli avantaj?d?r.

 

3.2.2.4. Vergilerle
Finansmanda Sürdürülebilirlik

Geli?mekte olan ülkeler
vergilerle finansman? hedeflemi? olsalar bile birço?u bu hedeflerini
gerçekle?tirememi?tir. Buna ra?men birçok geli?mekte olan ülkenin temel
öncelikleri aras?nda vergilerle finansman bulunmaktad?r.

 

 

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Irvin!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out