HoughtonlakeBoard.org

TIPS & EXPERT ADVICE ON ESSAYS, PAPERS & COLLEGE APPLICATIONS

1. Risicobeleid en proces Royal Dutch Shell

Het risicomanagementbeleid omvat de
uitgangspunten die een organisatie hanteert voor risicomanagement en vormt
daarmee de leidraad voor de organisatie.  (Paul Claes, 2016). In dit hoofdstuk komt een
korte uitleg over de theorie van risicomanagementbeleid aan bod en de
systematiek die wordt gehanteerd. Tot slot wordt de positie van de
risicomanager toegelicht.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

1.1 Theorie Risicobeleid

Het risicomanagementbeleid is een cruciaal
onderdeel van het beleid van vrijwel iedere organisatie. Het beleid vormt de
leidraad voor het toepassen ervan.  (Paul Claes, 2016). Het is een proces
dat continu gemonitord dient te worden waarbij risico’s moeten worden
geïdentificeerd.

Het beleid bestaat doorgaans uit de volgende
componenten:

·      
Risicomanagementdoelstellingen van
de organisatie;

·      
Randvoorwaarden voor een effectief
risicomanagement;

·      
Rollen en verantwoordelijkheden
m.b.t. risicomanagement;

·      
Scope van risicomanagement en
soorten risico’s;

·      
Elementen van het
risicomanagementproces;

·      
Evaluatie en aanpassing van het
risicomanagementbeleid.

1.2 RM-Beleid Royal Dutch Shell

In het jaarverslag van Royal Dutch Shell staan
er twee componenten die het risicobeleid bepalen volgens hen. Dit is te vinden
op pagina 70 en hierin wordt er verwezen naar andere documenten die wij hebben
gebruikt bij het bekijken van het beleid. De twee componenten of met andere
woorden documenten zijn:

Algemene
beleidsuitgangspunten van Royal Dutch Shell
Onze
gedragscodes

Hierin staan eigenlijk de kernwaarden dat door
iedereen binnen Royal Dutch Shell moet worden gehanteerd om risico’s te
verminderen. Het is een beleid dat wordt gehanteerd vanuit de top voor de
gehele organisatie.

1.2.1 Algemene beleidsuitgangspunten Royal Dutch Shell

Als wereldwijd bedrijf dat actief is in een
uitdagende wereld stelt Royal Dutch Shell hoge normen voor prestaties en
ethisch gedrag. Royal Dutch Shell wordt beoordeeld op hoe zij handelen en hoe
zij de kernwaarden van eerlijkheid, integriteit en respect voor mensen
waarmaken. Ook de ‘Business Principles’ zijn hierop gebaseerd. Het naleven van
de afspraken zullen ervoor zorgen dat risico’s zo laag mogelijk worden gehouden
en daardoor Royal Dutch Shell goed kan inspelen op veranderingen.  (Shell, 2017)

Het management van
Shell heeft de plicht om voortdurend prioriteiten af te wegen en naar die
verantwoordelijkheden te handelen. Er zijn vijf gebieden waarop het
risicomanagementbeleid van Royal Dutch Shell zijn aandacht over verdeeld.

Hieronder zijn de vijf gebieden beschreven:

Jegens de aandeelhouders
Jegens klanten
Jegens medewerkers
Jegens degenen met wie Shell zaken doet
Jegens de samenleving (Shell A. B., 2016)

Jegens aandeelhouders

Royal Dutch Shell heeft als
doel om het door aandeelhouders belegde kapitaal in stand te houden en ervoor
te zorgen dat er rendement wordt behaald. Het zorgen voor rendement dat op
lange termijn dat concurrerend is met dat van andere ondernemingen in de
industrie. Een reden hiervoor is dat er een risico bestaat dat zij het kapitaal
dat wordt geïnvesteerd verliezen.

Jegens klanten

Het werven en behouden van
klanten door het ontwikkelen en leveren van veilige en uit milieuoogpunt
verantwoorde producten en diensten.

Jegens medewerkers

Het respecteren van de
mensenrechten van de medewerkers bij Royal Dutch Shell betekent het creëren van
goede en veilig werkomstandigheden voor hen. Ook is het belangrijk voor Royal
Dutch Shell om concurrerende arbeidsvoorwaarden te bieden. Royal Dutch Shell is
ervan bewust dat zakelijk succes afhankelijk is van de volledige inzet van alle
medewerkers.

Jegens degenen met wie Shell zaken doet

Het streven naar tot voordeel
strekkende relaties met aannemers, leveranciers en joint venturepartners is
voor Royal Dutch Shell belangrijk. De mogelijkheid om deze
beleidsuitgangspunten doeltreffend te bevorderen, is van belang bij de
beslissing over het aangaan of het voortzetten van dergelijke relaties. Zoals
we eerder hebben gezegd is het belangrijk om op lange termijn partners te
behouden.

Jegens de samenleving

Bedrijfsvoering als
verantwoordelijk lid van de samenleving, het naleven van geldende wetten en
voorschriften. Ook worden mensenrechten gesteund voor zover dat binnen het
bedrijfsleven past met het in acht nemen van veiligheid, gezondheid, welzijn en
milieu.

 

 

 

1.2.2 Gedragscodes Royal Dutch Shell

Deze code is opgesteld om iedereen van Royal
Dutch Shell te helpen de juiste beslissingen te nemen en trouw te blijven aan
de kernwaarden en Algemene Beleidsuitgangspunten. De Code maakt duidelijk wat
de verantwoordelijkheden zijn, zodat de risico’s worden geïnventariseerd die
voor van belang zijn. De Code is een leidraad die helpt om mensen binnen Royal
Dutch Shell op te frissen van kennis. Ook kan het zo zijn dat door middel van
de hanteren van de Code er nieuwe risico’s kunnen worden ontdekt en daarop moet
worden ingespeeld om dit risico te mitigeren.  (Shell, Onze Gedragscodes, 2016).

Als we de focus leggen op risicobeheersing
zijn er een aantal punten wat in de Code voorkomt. Al die punten zijn van
belang voor het risicomanagementbeleid, omdat elk punt effect kan hebben op de
organisatie in het geheel.  (Ethics, 2016)

Risicobeheersing en het beleid met de code
richt zich vooral op: 1. privacy van persoonsgegevens, 2. intellectueel
eigendom, 3. beheer van informatie en gegevensbestanden en 4. Informatieverschaffing
en zakelijke communicatie.

Royal Dutch Shell mag alleen persoonsgegevens
voor legitieme doeleinden verwerken. Deze gegevens moeten nauwkeurig en
relevant zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en goed zijn beschermd
tegen oneigenlijke toegang of misbruik. De gegevens die eventueel moeten worden
overgedragen aan derden moeten goed zijn beveiligd. Als Shell niet aan deze
eisen voldoet, lopen zij het risico personen schade toe te brengen en te worden
veroordeeld de verwerking van persoonsgegevens te staken. Ook is het mogelijk
dat Shell met boetes of een rechtszaak worden geconfronteerd. Daarnaast wordt de
reputatie van Shell op het spel. Dit zijn eigenlijk de basisregels die in deze
Code worden vermeld. Dit geldt dus voor alle punten die hierboven zijn genoemd.

 

Control framework

 

Uit het jaarverslag van Royal
Dutch Shell 2016 blijkt dat het bestuur is verantwoordelijk voor het handhaven
van een degelijk systeem van risicobeheer en interne controle en voor het
regelmatig beoordelen van de effectiviteit ervan.  (Annual Report Royal Dutch Shell,
2016). Het heeft de bevoegdheid gedelegeerd aan het Auditcomité om het
bij te staan bij het vervullen van zijn verantwoordelijkheden met betrekking
tot interne controle en financiële rapportage. Er is één algemeen controlekader
voor de onderneming en haar dochterondernemingen dat is ontworpen om het risico
van het niet behalen van bedrijfsdoelstellingen te beheren in plaats van te
elimineren. Het biedt daarom alleen een redelijke en geen absolute zekerheid
tegen een afwijking van materieel belang of verlies.

Hierboven zien wij een diagram
dat de belangrijkste componenten van het framework laat zien. Uit het
jaarverslag blijkt dat het systeem van risicobeheer en interne controle over
financiële rapportage een integraal onderdeel is van het beheersingskader. Er
worden periodieke evaluaties uitgevoerd om de significante risico’s met de
belangrijkste beheersingsmaatregelen die zijn ontworpen te identificeren en aan
te pakken. De elementen worden bij Royal Dutch Shell gedocumenteerd en
vervolgens worden de mensen aangesteld die verantwoordelijk zijn. De mensen die
worden aangesteld dienen de effectieve werking van beheersmaatregelen en beleid
te controleren. Controles waarvan is vastgesteld dat ze niet effectief zijn
worden gesaneerd.

Het bestuur heeft periodieke en
ook jaarlijkse beoordelingen van effectiviteit van het risicobeheer en interne
controle. Dit is inclusief financiële, operationele en nalevingscontroles. Shell
heeft verschillende processen om zekerheid te verkrijgen over de adequaatheid
van risicobeheer en interne controle en implementeert een breed scala aan
maatregelen om de verschillende risico’s te beheren. Die worden in het
jaarverslag tot op de puntjes uitgelegd en dit werkt al jaren met succes. Er
zijn ook risico’s die Shell accepteert of niet probeert volledig te mitigeren.

Het directiecomité en de raad
van bestuur houden regelmatig rekening met risico’s op groepsniveau en
bijbehorende controlemechanismen

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Irvin!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out