HoughtonlakeBoard.org

TIPS & EXPERT ADVICE ON ESSAYS, PAPERS & COLLEGE APPLICATIONS

Banka mü?terilerinin özel bilgilerini ve internet
hesaplar?n? ele geçirerek 600 bin liral?k vurgun yapan 39 ki?ilik doland?r?c?
çetesi çökertildi. 2’si bankac? 22 çete üyesi tutuklan?rken çetenin
geli?tirdi?i ‘S?M kart bloke’ sistemi de?ifre oldu.

Ö?renilen bilgilere göre, ?stanbul Siber Suçlarla Mücadele
?ube Müdürlü?ü ekipleri, 33 vatanda??n 
havale ve eft  yöntemleriyle
hesaplar?n?n bo?alt?ld??? ?ikayeti üzerine bir çal??ma ba?latt?. Soru?turmada,
liderli?ini cezaevi firarisi olan Osman Ö.’nün yapt??? siber çetenin, 2 banka
çal??an?ndan mü?teri bilgilerini yüzde 50 komisyon kar??l???nda alarak çeteye
yard?m ettikleri belirlendi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

SAHTE K?ML?KLE HESAPLARI ÇALIP VURGUN YAPTILAR

Çete üyelerinin, bankada çal??an suç ortaklar?ndan mü?teri
bilgilerini ald?ktan sonra, onlar?n ad?na sahte kimlikler ç?kartt???, buda
yetmezmi? gibi GSM ?irketlerinden yeni simkart ald?klar? tespit edildi. Simkart
de?i?ikli?i nedeniyle bankan?n gerçek mü?terinin cep telefonunu bloke etti?i,
bu esnada devreye giren çete üyelerinin bankay? arayarak hesab? yeni ald?klar?
sim karta tan?mlatt?ktan sonra, hesaplardaki paralar? EFT ve havale yöntemiyle
kendi hesaplar?na gönderdikleri tespit edildi.

?stanbul Siber Suçlarla Mücadele ?ube Müdürlü?ü
ekipleri,  çetenin tüm üyelerini tespit
ettikten sonra operasyon ba?latt?. Aralar?nda banka çal??an? Eray A., ve Hilal
B.’nin de bulundu?u 39 ki?i gözalt?na al?nd?. Çete üyelerinin ev ve
i?yerlerinde yap?lan aramalarda, banka mü?terilerine ait 49 cep telefonu,  58 simkart, laptop ve tablet
bilgisayarlar,  flashbellek, haf?za
kart?, harddisk, CD’ler, banka ve kredi kartlar?, banka cüzdanlar? ile banka
mü?terilerinin hesaplar?ndan çekilmi? 48 bin 905 lira ele geçirildi.

 

 Adliyeye sevk edilen
çete üyelerinden, 2’si banka çal??an? 22 çete üyesi tutukland?, 13 ki?i adli
kontrol ?art?yla serbest b?rak?l?rken, 4 zanl? da polisteki ifadelerinin
ard?ndan serbest b?rak?ld?.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Irvin!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out