HoughtonlakeBoard.org

TIPS & EXPERT ADVICE ON ESSAYS, PAPERS & COLLEGE APPLICATIONS

Evrak Tasdik ??lemi
Nedir?

 

Evrak tasdik i?lemi, evrak?n üzerindeki imzan?n gerçekli?ini ve
belgeyi imzalayan?n görevini do?rulamak için yabanc? bir resmi belgeye
geçerlilik kazand?rmak, bir evrak?n yasal oldu?unu tasdik edilmek suretiyle
ba?ka bir ülkede geçerli olmas?n? sa?lamak amac?yla yap?lan bir idari i?lemdir.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Her ülkenin evrak tasdik i?lemleriyle ilgili
uygulamalar? de?i?iklik gösterebilmektedir. Elçiliklerin evrak onaylama
uygulamalar?, maliyetleri harç ücretleri için bilgi almak için Vize Merkezi
temsilcilerimizi arayabilirsiniz.

Evrak tasdik i?lemlerinde bölgedeki valilik ve ülkenin
konsoloslu?u evrak?n orijinal oldu?unu beyan ederek evrak? Türkiye d???nda da
yasal hale getirmi? olurlar.

Evrak tasdiki bir belgenin
gerçekli?ini ba?ka bir ülkede geçerli olmas?n? sa?lamak amac?yla yap?lan resmi
bir uygulamad?r. Evrak tasdik i?lemleri evrak türlüleri ay?rmaks?z?n baz?
uygulamalara tabidir.

Evrak Tasdiki Nas?l
Yap?l?r?

Evrak tasdik
i?lemi, ticari fatura tasdiki, e?itim diploma tasdiki, çal??ma izni tasdiki,
evlilik cüzdan? tasdiki, vekaletname, men?e sertifikas? gibi resmi evraklar?n
tasdik i?lemlerinin konsolosluk taraf?ndan yap?lmas?d?r.

Men?e
sertifikas?, uluslararas? ticaretteki ürünlerin men?eini gösteren belgedir. ?hrac?
yap?lacak ürününün men?eini belgelemek için ürünlerin ihraç edilece?i ülkenin
resmi temsilcilikleri taraf?ndan onaylanmas? gerekmektedir. Türkiye’den
yap?lacak ihraç i?lemlerinde ürüne ait men?e sertifikas? ve faturalar?n ihraç
edilecek ülkenin konsoloslu?una onaylat?lmas? gerekmektedir.

Vize Merkezi olarak Suudi Arabistan’daki ticari
faaliyetleriniz d???nda evrak tasdik i?lemleriniz için de hizmet vermekteyiz.

Suudi Arabistan evrak tasdik
i?leminde evrak, yeminli tercüman taraf?ndan Türkçe’den ?ngilizce diline
çevrilir. Asl?na uygun olarak ?ngilizce yaz?lar evrak noter taraf?ndan
tasdiklenir. Evrak?n Türkçe ve ?ngilizce olarak ticaret odas?na onaylat?lmas?
gerekir. Ki?inin bulundu?u ilin Valili?ine onaylatmas? gerekmektedir. Valilik
taraf?ndan onaylanan evrak, Ankara’ya D??i?leri Bakanl???’na onaylat?lmak üzere
gönderilmesi gerekir. Bakanl?k taraf?ndan onaylanan evrak Suudi Arabistan
?stanbul Konsoloslu?u’na onaya götürülmesi gerekir. Evrak tasdik i?lemleri 5-7
i?günü aras?nda sonuçlanmaktad?r.

Bireysel evrak tasdik
i?lemlerinde evrak tasdik i?lemi ticari evrak tasdik i?leminden farkl? olarak ticaret
odas?na onaya gönderilmesi gerekmemektedir.

Suudi Arabistan Evrak tasdik i?lemleri ile
ilgili bilgi almak, evrak tasdik i?lem ücretlerini ö?renmek için Vize Merkezi
temsilcilerimizle ileti?ime geçebilirsiniz.

Vize Merkezi evrak tasdik i?lemleri için
dan??manl?k hizmeti sunmaktay?z. Vize i?lemlerinizi, fatura tasdikinizi en
h?zl? ?ekilde gerçekle?tirmek için temsilcilerimizi arayabilirsiniz.
Temsilcilerimiz evraklar?n?z? inceledikten sonra eksik olan belgeleri
tamamlaman?z konusunda yard?mc? olurlar.

Evrak toplama i?leminin ard?ndan diplomatik
temsilciliklerde evrak tasdik i?lemi yapt?r?l?r ve evraklar tasdik olmu? bir
?ekilde taraf?n?za iletilir.

Vize Merkezi Suudi Arabistan evrak tasdik
i?lemleri, vize ücretleri, vizenin ç?k?? süresi hakk?nda dan??manl?k hizmeti
vermektedir. Fakat bu hizmetlerini yan?nda uçak ve otel rezervasyonlar?n?z? da
gerçekle?tirerek seyahat plan?n?z? yapman?za da yard?mc? olmaktad?r.

 

 

Suudi Arabistan
Evrak Tasdik Detaylar?

Suudi
Arabistan evrak tasdik i?lemi bir belgenin yasal oldu?unun ba?ka bir ülkede
geçerli olmas?n? sa?lamak amac?yla yap?lan resmi bir i?lemdir. Evrak tasdik
i?lemleri evrak türlerine bak?lmaks?z?n belirli uygulamalara tabidir. Tasdiki
yap?lmas? gereken evrak bir yeminli tercüman taraf?ndan ?ngilizce’ye çevrilir.
Asl?na uygun olarak olu?turulan nüsha noter taraf?ndan da onaylan?r.

Suudi Arabistan evrak tasdik i?lemlerini sizin
için takip etmek ve i?lemlerinizi yapabilmemiz için taraf?m?za iletmeniz
gereken belgeler ?unlard?r:

Tasdik Yap?lacak Evrak?n Asl?

Tasdiki
yap?lacak evrak?n Türkçe’den ?ngilizceye tercüme edilmesi gereklidir. Yeminli
tercüman taraf?ndan tercümesi yap?lan evrak?n noter taraf?ndan onaylanmas?
gerekmektedir. Tasdik yap?lacak evrak?n asl?, noter ve yeminli tercüman
taraf?ndan onaylanm?? evraklarla Valilik taraf?ndan onay?n?n yap?lmad?
gerekmektedir. Ard?ndan evrak D??i?leri Bakanl???’n?n Ankara ofisine
gönderilerek onaylat?l?r. Bakanl?k taraf?ndan onaylanan evrak  Suudi Arabistan Konsoloslu?u’na onaylat?lmaya
gönderilir.

 

Yetki
Yaz?s?

Suudi
Arabistan Konsoloslu?una hitaben ka?e ve imzal? olarak antetli ka??da yaz?lm??,
evrak tasdiki yap?lacak ki?i için yetki yaz?s?.

                          

Suudi Arabistan Konsoloslu?u tasdiklenecek
her evrak için ayr? ba?vuru ücreti talep etmektedir. Evrak tasdik i?lemleri
ücretlerini ö?renmek için Vize Merkezi temsilcilerimizi arayabilirsiniz. Suudi
Arabistan evrak tasdik i?lemleri hakk?nda detayl? bilgiye Vize Merkezi
temsilcilerimizden ula?abilirsiniz. Suudi Arabistan evrak tasdik i?lemleri için
gereken belgeleri taraf?m?za ula?t?rman?z durumunda evrak tasdik i?lemlerinizi
sizin ad?n?za gerçekle?tirebiliriz.

 

Vize Merkezi olarak Ortado?u ülkeleri
konsolosluklar?nda fatura, men?e ?ahadetnamesi, vekaletname, sözle?me, sa?l?k
sertifikas? gibi evraklar?n yan?nda söz konusu ülkelerde aç?lan veya aç?lacak
ihalelere kat?lacak ?irketlere ait resmi evraklar?n tasdik i?lemlerini de
yürütmekteyiz.

 

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Irvin!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out