HoughtonlakeBoard.org

TIPS & EXPERT ADVICE ON ESSAYS, PAPERS & COLLEGE APPLICATIONS

Evrak
Tasdik ??lemi Nas?l Yap?l?r?

Bir evrak?n tasdik i?lemi, evrak?n üstündeki
imzan?n gerçek oldu?unu ve evrak? imzalayan ki?inin görevini teyit etmek için
resmi bir belgeye resmiyet kazand?rmak ve evrak?n yasal oldu?unu kan?tlamak
amac?yla ba?ka bir ülkede de geçerlili?ini sa?lamak için yap?lan bir resmi
i?lemdir. Her ülkenin tasdik i?lemi ile ilgili farkl? uygulamalar?
bulunabilmektedir. Konsolosluklar?n evrak tasdik i?lem prosedürleri, harç
ücretleri hakk?nda bilgi almak için Vize Merkezi dan??manlar?m?z?
arayabilirsiniz.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Çin Konsoloslu?u, Çin Halk Cumhuriyeti s?n?rlar?nda kullan?lmak
üzere Çin’e gönderilmesi gereken ve konsoloslu?un yönetimindeki bölgelerden
al?nan her çe?it resmi belge onaylar?n? kabul etmektedir. Evrak tasdik
i?leminin onaylanma süresi 7 i?günüdür.

Çin evrak tasdik i?lemi onaylar? iki kategoriden olu?maktad?r.

?ahsi
Evraklar: Ki?iye ait resmi evraklar (nüfus kay?t örne?i, sab?ka kayd?,
kimlik, pasaport, diploma, ?ahsi banka dökümü, tapu, muvafakatname, taahhütname,
ö?renci belgesi, do?um belgesi)

Ticari
Evraklar: Bir kuruma ait ya da bir i?le ilgili resmi ve ticari evraklar
(vergi levhas?, faaliyet belgesi, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi,
?irketin banka hesap dökümleri, referans mektubu, atama mektubu, mahkemeye
sunulacak ekspertiz raporu)

Çin evrak tasdik i?lemi onay a?amalar?:

Onaylanmas? istenen evrak, yeminli tercüman taraf?ndan Çince ya
da ?ngilizce olarak tercüme edilmelidir. Ard?ndan tercüme ettirilen evrak noter
taraf?ndan onaylat?l?r. Evrak ?stanbul Valili?i taraf?ndan da onaylat?l?r. E?er
evrak Türkiye’nin di?er bölgelerinde onaylat?lm??sa tekrar ?stanbul Valili?i’nde
de onaylat?lmas? gerekmektedir. Onaylanmas? gerekli olan evraklar?n birer yedek
fotokopileri al?nmal?d?r.

Çin Konsoloslu?una evrak tasdik i?lem ba?vurular? Pazartesi,
Çar?amba, Cuma günleri saat 10:00-12:00 aras? kabul edilmektedir.

Çin Evrak
Tasdik ??lemi Detaylar?

?ahsi
Evraklar için Ba?vuru: ?ahsi Evrak sahibi T.C. nüfus cüzdan? Türk vatanda?? ?ahsen
Çin Konsoloslu?una ba?vuru yapabilir veya noterden vekaletname asl? ç?kartarak
üçüncü bir ki?iye, yetkili acenteye yetki verebilir. Ki?inin onay ba?vuru
formunu internet üzerinden doldurmas? gerekmektedir. T.C. nüfus cüzdan?
fotokopisi veya vekaletnamenin asl?, onaylanacak evraklar?n as?llar? ve fotokopileriyle
beraber ba?vuru yap?labilir. ?ahsi Evrak tasdik süresi 7 i?günüdür.

Ticari
Evraklar için Ba?vuru: Ticari Evrak sahibi, T.C. nüfus cüzdan? ile beraber ?ahsen
konsoloslu?a ba?vuru yapabilir veya ba?vuru sahibi kendisine ait ?irketin imza
sirküleri örne?i ile üçüncü ki?ileri, yetkili acenteleri görevlendirebilir. Onay
ba?vuru formunun internet üzerinden doldurulmas? gerekmektedir. T.C. nüfus
cüzdan? fotokopisi, yetki belgesinin asl?, imza sirkülerinin fotokopisi,
onaylanacak evraklar?n orijinalleri ve fotokopileri ile ba?vuru
yap?labilir.  Ticari evrak tasdik süresi
7 i?günü sürmektedir.

*Evrak Tasdik ??lemi

Çin Ba?konsoloslu?u’nun sorumlu oldu?u bölgelerdeki Çin
Vatanda?? veya Çin as?ll? yabanc?lar?n Çin’e gönderilen hukuki evraklar?n?n
örne?in; beyanname, kimlik belgesi, diploma, marka belgesi, vekaletname, gayrimenkul
miras?, tapu belgesi gibi evraklar? tasdik ettirebilirler. ?stanbul’daki noter
veya ilgili makamlar taraf?ndan tasdikinin ard?ndan yine ?stanbul Valili?i’nde
tasdik edilmeli, yine Ba?konsolosluk taraf?ndan tasdik i?lemi onaylat?lmal?d?r.
Evrak?n dili ?ngilizce veya Çince olmal?d?r.

*Noter ??lemi

Çin Ba?konsoloslu?u’nun sorumlu oldu?u bölgelerdeki Çin Vatanda??
veya Çin as?ll? yabanc?lar?n Çin’de gerçekle?en eylem veya olaylara ait
örne?in; evlilik, diploma, do?um, ölüm, cezai yapt?r?ma tabi olmam?? bunun gibi
olaylara ili?kin evrak tasdik i?lemleri yapamamaktad?r. Bu ki?ilerin Çin’e
dönerek veya vekalet vererek noter i?lemi yapt?rmas? gerekmektedir. Ard?ndan
evrak?n Çin D??i?leri Bakanl??? Konsolosluk Dairesi veya Yerel D??i?leri Bürosu
yetkilileri taraf?ndan tasdik edilmesiyle ve son olarak T.C. Çin Büyükelçili?i
ya da Konsolosluklar taraf?ndan tasdik i?leminin yap?lmas? gerekmektedir.
Ba?konsoloslu?un yetki alan? oldu?u bölgelerdeki Çin Vatanda?lar?n?n
vekaletname, yetki yaz?s? ve ki?i sa? belgesi gibi evrak i?lemleri için ?ahsen
Ba?konsoloslu?a gitmesi gerekmektedir.

 

*Hong Kong ve Macao ile ilgili noter ve
tasdik i?lemleri

 

Hong
Kong ve Macao özel idari bölgesi pasaportuna sahip veya Hong Kong-Macao süresiz
nüfus cüzdan?na sahip olan Çin Vatanda?lar?, yetkilendirme, vekaletname veya
Hong Kong-Macao avukatlar?n?n haz?rlam?? oldu?u evraklar üzerinde imzal? tasdik
i?lemleri için Ba?konsoloslu?a gelerek i?lem yapabilmektedirler.

 

Çin
Vatanda?l???ndan ç?km?? veya uyruk de?i?ikli?i yapt?rm?? ki?ilerin ilk önce
yerel noter veya ilgili makamlardan noter i?lemi yaparak daha sonra ?stanbul’daki
kurumlar?na tasdik yapt?rmas?, son olarak da Ba?konsoloslu?a tasdik i?lemi ba?vurusunda
bulunmalar? gerekmektedir.

 

Ba?konsoloslu?a
noter veya evrak tasdik i?lemleri için ba?vuruda bulunan ki?ilerin, kimlik
belgesi, pasaport, ilgili evraklar?n fotokopilerini temin etmeleri
gerekmektedir.

 

Çin
Ba?konsoloslu?u evraklar?n tercüme i?ini üstlenmemektedir. Tercüme edilmesi
gereken evraklar mevcutsa yerel mahkemelerin tan?d??? tercüme bürolar?ndan
tercüme hizmeti al?nabilmektedir.

 

Posta
arac?l???yla yap?lan ba?vuru i?lemleri kabul edilmemektedir. Noter i?lemleri
için ki?i kendisi ba?vuruda bulunmal?d?r. Tasdik i?lemleri vekaletlendirme
yöntemi i?e yapt?rabilir.

 

 

Çin Halk Cumhuriyeti ?stanbul Ba?konsoloslu?u
vize i?lemleri için görev alan?na giren ?ehirler: ?stanbul, Bursa, ?zmir,
Edirne, K?rklareli, Tekirda?, Kocaeli, Bal?kesir, Çanakkale, Manisa, Yalova.

Bu bölgelerde ya?ayan ve çal??an ki?iler
konsoloslukta her tür vize ve tasdik i?lemi yapt?rabilirler.

Bu bölgeler d???nda ya?ayan ve çal??an
ki?iler için vize müracaatlar? ve di?er i?lemler için Çin Halk Cumhuriyeti
Ankara Büyükelçili?i’ne ba?vuru yapmalar? gerekmektedir.

Çin Evrak tasdik i?lemleri hakk?nda daha fazla bilgi almak
ve tasdik i?lem ücretlerini ö?renmek için Vize Merkezi temsilcilerimizle
ileti?ime geçebilirsiniz. Çin evrak tasdik i?lemleri için gerekli belgeleri
taraf?m?za ula?t?rman?z halinde evrak tasdik i?lemlerinizi sizin ad?n?za
tamamlayabilmekteyiz.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Irvin!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out