HoughtonlakeBoard.org

TIPS & EXPERT ADVICE ON ESSAYS, PAPERS & COLLEGE APPLICATIONS

Informatieplicht

De DGA zal een informatieformulier moeten invullen,
waarna de Belastingdienst automatisch een aangifte loonbelasting zal uitreiken
aan de pensioen-BV. De DGA zal dus ook moeten zorgen voor een LH-nummer voor de
juiste BV. Een apart verzoek om uitreiking van een dergelijke aangifte is dus
niet nodig.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

 

Omzetting

Na 1 april 2017 kunnen DGA’s geen
pensioen in eigen beheer meer opbouwen. Ook is het dan niet meer mogelijk om
nog te doteren aan de voorziening in eigen beheer. Het pensioen in eigen beheer
is tot en met 2019 om te zetten in een oudedagsverplichting. Ik zal hieronder
kort uitleggen hoe dat gaat.

De eerste stap die een DGA moet nemen,
is het pensioen in eigen beheer afstempelen van de commerciële waarde naar de
fiscale waarde. Het afstempelen gaat zonder fiscale gevolgen. Door het
afstempelen wordt het verschil tussen de commerciële waarde en de fiscale
waarde van het pensioen in eigen beheer prijsgegeven. Dat het gebeurt zonder
fiscale gevolgen betekent dat over het prijsgegeven gedeelte geen loonbelasting
hoeft te worden afgedragen. De afgestempelde pensioenaanspraak wordt na
afstempelen omgezet in een oudedagsverplichting die op de balans van de BV
staat. Het afstempelen van het pensioen eigen beheer kan uiterlijk tot 31
december 2019.

Door omzetting blijft de
oudedagsverplichting binnen de BV. Het is na omzetting niet meer mogelijk om
verder aan die oudedagsverplichting te doteren. Er zal alleen jaarlijkse
oprenting plaatsvinden volgens het U-rendement. Vanwege de lage huidige
rentestanden zal met de jaarlijkse oprenting de oudedagsverplichting niet heel
hard groeien. De DGA zal dus jaarlijks 1/20e deel van de
oudedagsverplichting ontvangen en nog een beetje meer vanwege het U-rendement.

Als de DGA de AOW-gerechtigde leeftijd
heeft bereikt, ontvangt hij vanaf dat moment minimaal twintig jaar lang vanuit
de BV een pensioenuitkering. Het heffen van belasting gebeurt ook in die
uitkeringsfase. Als de pensioenuitkeringen beginnen voor de AOW-leeftijd dan
moet de termijn van twintig jaar worden verlengd met de tijd dat de DGA eerder
met pensioen gaat. De uitkeringen mogen maximaal vijf jaar voor het bereiken
van de AOW-gerechtigde leeftijd ingaan. Als de gepensioneerde DGA voor het
einde van de twintig jaar overlijdt, ontvangen de erfgenamen het restant van de
jaren van het pensioen van de DGA. Als de DGA na tien jaar overlijdt, krijgen
de nabestaanden nog tien jaar lang een uitkering. De waarde van deze uitkering
is vrijgesteld van heffing van de erfbelasting. Wel lijdt deze vrijstelling bij
vererving van de pensioenuitkeringen naar de partner tot inkorting van de
partnervrijstelling die geldt bij erfbelasting.

Nadat de DGA de pensioenaanspraak
heeft omgezet naar een oudedagsverplichting, zijn er nog een aantal opties. De
DGA kan er namelijk ook voor kiezen de oudedagsverplichting af te kopen of te
gebruiken voor een lijfrente bij een bancaire instelling of een
verzekeringsmaatschappij.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Irvin!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out