HoughtonlakeBoard.org

TIPS & EXPERT ADVICE ON ESSAYS, PAPERS & COLLEGE APPLICATIONS

Islams uppkomst och utbredning Islam är en av de tre abrahamitiska religionerna som grundades för ungefär 1400 år sedan av profeten Muhammed i nuvarande Saudiarabien. Muhammed föddes i handelsstaden Mekka år 570 i vår tideräkning. Han tillhörde Qurayshstammen, på den här tiden fanns det väldigt många stammar som ofta krigade med varandra då stammarna hade olika lagar och regler, därför var det viktigt att tillhöra en stam. Många var polyteister i de här stammarna, det vill säga att de trodde på flera gudar. Men Muhammed var lite speciell, han var en sökare som gillade att vara för sig själv ibland uppe på bergstoppar och bara filosofera om livet. En natt får Muhammed en uppenbarelse av ängeln Gabriel om han ska bli profet och sprida budskapet om att guden Allah är den enda guden. Muhammed accepterar det här och börjar gå runt i mekka och predika och förklara för folk att det bara finns en gud och att stammarna ska sluta kriga och istället hjälpa varandra. Men det här gillar inte Muhammeds stam, de kastar istället ut Muhammed och alla hans anhängare ur Mekka. Muhammed flyr istället till medina och fortsätter sin predikan där han fick fler uppenbarelser som sedan skrevs ner och skulle bli den nutida koranen (islams heliga skrift), i medina fick han många anhängare och religionen spreds och blev större och större, idag är islam den näst största religionen i världen. Islam finns mestadels i nordafrika, centralafrika, centralasien och mellanöstern men är ändå utspritt över hela världen. Judendomens uppkomst och utbredningJudendomen räknas som den äldsta monoteistiska religionen som går tillbaka mer än 3000 år sedan. Mose som är judendomens grundare levde mellan 1200 och 1300-talet f.Kr, han fick i uppdrag av gud att leda hans folk ut ur Egypten där de var slavar. De levde flera generationer efter Abraham och hade börjat sluta tro på gud, som straff gjorde Gud dem till slavar i Egypten. På vägen tog Mose emot de tio budorden från Gud som skulle ligga till grund i alla Abrahamitiska religioner, om judarna skulle följa dessa budord skulle Gud beskydda dem. Idag finns det judar över hela världen, judendomen är den största religionen i Israel men det finns även många judar i andra länder som Ryssland och USA. Islams grunderIslam är en religion som vilar på sina fem grundpelare. De fem pelarna i islam är fem grundläggande handlingar som anses obligatoriska av de troende muslimerna och utgör grunden för det muslimska livet.Shiamuslimer och sunnimuslimer håller med om dem viktiga detaljerna inom dessa fem pelare, däremot refererar inte shiamuslimer till dem med samma namn. Hursomhelst är dessa fem pelare:Trosbekännelsen som antagligen är den viktigaste av dem alla innebär att man bekänner att det endast finns en Gud (Allah) och att profeten Muhammed är hans budbärare, den är viktig för att bekänna att man är muslim när man exempelvis konverterar till Islam.Fastan är en ritualisk handling där muslimer avstår från mat och dryck från gryningen till skymningen, det finns tre olika typer av fasta som nämns i koranen (islams heliga bok). Ritualisk fasta, fasta som kompensation för ånger och asketisk fasta. Ritualisk fasta är en obligatorisk handling under ramadan månaden, muslimer måste då fasta hela månaden och vara särskilt uppmärksamma på andra synder. Detta är obligatoriskt för alla som nått puberteten med undantag av exempelvis hälsoskäl som hindrar muslimen från att fasta.Fastan är menad att tillåta muslimer att komma närmare Gud och söka förlåtelse för sina tidigare synder och visa sin tacksamhet för gud men även för att påminna om hur de fattiga har det.Bönen består av fem dagliga böner som inträffar under morgonen, middagen, eftermiddagen, kvällen och natten. Innan man börjar be måste muslimer tvätta sig, den här tvätten kallas Wudu (rening). Bönen består av en serie olika positioner i riktning mot kaba i Mekka. Bönen kan utföras nästan var som helst men moskén är det mer föredragna stället då moskén tillåter gemenskap.Allmosan (eller Zakat) kan definieras som rening och ny tillväxt eftersom att det ger möjlighet för en person att uppnå balans och tillväxt. Det är varje persons personliga ansvar att hjälpa till med andras ekonomiska svårigheter och att bli av med ojämlikhet. Zakat består av att spendera en del av sin rikedom till de fattiga och behövande. Detta måste utföras av alla muslimer med undantag om man inte har råd, då får man istället kompensera ihop det med goda gärningar.Välfärden är en pilgrimsfärd som sker den 12:e månaden i den muslimska kalendern. Varje förmånlig muslim är skyldig att göra pilgrimsfärden till Mecka minst en gång i sitt liv. Den består av att runda mecka 7 gångerIslams heliga skrift innehåller information om hur en muslim ska leva sitt liv och hur muslimen inte ska leva sitt liv, denna heliga skrift kallas för koranen, om muslimen följer det koranen säger tror man inom islam att man hamnar i himlen i efterlivet.Islam har egentligen 2 stycken huvud högtider, dessa kalla eid al-adha och eid al-fitr (bortsett från fredagar som också räknas som en högtid). Eid al-adha förknippas med en prövning i Abrahams liv. Gud beföll honom att offra hans son Ismael och när han gick med på detta och just skulle offra sin son visade Gud honom att det inte var nödvändigt och att han hade klarat av prövningen, han fick istället ett får att offra, därför offrar även alla muslimer ett får på den här högtiden.Eid al-fitr firas i slutet av ramadan månaden, man kan inte säga att det firas på grund av att man slipper fasta då en muslim bör vara ledsen över att ramadan är över, däremot kan man säga att man firar att Gud har tillåtit muslimerna delta i fastemånaden och avsluta den.Judendomens grunderJudarna anser sin religion vara ett sätt att leva på och de ser alla judar som ett utvalt folk. Mitzvot d.v.s. de 613 olika buden är det man ska följa som jude och därmed sättet man ska leva på. Mitzvot utgör egentligen grunden för judendomen men alla dessa sammanfattas av 10 stycken budord. Dessa är:Tro på GudFörbud mot otillbörlig tillbedjanFörbud mot att ingå ederAtt högtidlighålla helgade dagarRespekt för föräldrar och lärareFörbud mot mordFörbud mot äktenskapsbrottFörbud mot stöldFörbud mot falska vittnesbördFörbud mot girighetAlla dessa budord förekommer i en skrift som kallas Torah, detta är judendomens heliga skrift och sätter grunden på judisk tro. Mose tog emot den här heliga skriften från Gud enligt judisk tro och förde den vidare till det judiska folket, och om judarna skulle följa dessa “lagar” skulle Gud skydda dem.Judisk påsk – Pesach firas under åtta dagar i våren för att påminna om när judarna flydde slaveriet i Egypten.Nyår – Rosh Hashana firas under tio dagar i hösten för att påminna om att Gud skapade världen och att varje år som kommer är en ny chans att göra bättre ifrån sig i sitt liv.Försoningsdagen – Jom kippur firas under sista dagen av nyår, man ska bli sams med de man är osams med och försonas och söka förlåtelse från Gud.Tempelinvigningsfesten – Chanukka firas för att minnas att judarna tog tillbaka ett tempel som erövrades av grekerna. Varje kväll i 8 dagar samlas man med sin familj för att tända ett ljus.Tolkningar och inriktningar inom IslamDet går tillbaka långt i tiden när islams två inriktningar “kom till”, det handlar om vad som hände efter Muhammeds död. En del av folket tyckte att Abu Bakr, Muhammeds svärfar och närmaste man skulle bli kalif (leda den muslimska gemenskapen) efter Muhammeds död. Medan en annan del av folket tyckte att Ali skulle bli kalif då han var släkt med Muhammed. Det här skapade problem då även senare efter att Ali och Abu Bakr hade dött fortsatte dessa grupper att tycka olika, de ena tyckte att Muhammeds släkt skulle bli kalif (shia) och de andra tyckte att den som var mest lämpad för jobbet skulle bli kalif (sunni). Det slutade med att dessa två grupper utvecklades olika och blev två inriktningar inom islam.Förutom koranen följer de båda inriktningarna något som kallas hadither, hadither är Muhammeds lära nedskrivet. Däremot skiljer det sig åt inom trovärdigheten för haditherna mellan de två inriktningarna, det gör att sunni och shia muslimer följer olika hadither vilket senare kan göra att det bildas stor skillnader mellan dem. Exempelvis har shia och sunni muslimer olika grundpelare, då sunni muslimer har fem styckna som jag skrev om tidigare har shia muslimer även fem till. Det är bara ett exempel på en skillnad som kan komma på grund av att man uppfattar hadither olika.Tolkningar och inriktningar inom JudendomenPå senare tid när samhället har börjat utvecklas och moderniseras väldigt fort har det skapat tankar bland många judar, ska man verkligen följa tora och alla budord till 100% eller ska man bara uppfatta vad de menar och se det som en helhet? Detta har gjort att det har bildats olika uppfattningar som senare blir olika inriktningar inom judendomenDet finns i huvudsak tre olika inriktningar, ortodoxa, konservativa och liberala judar. Dessa olika inriktningar har olika syn på hur alla 613 budorden ska följas, det är egentligen den största skillnaden mellan dem. Ortodox betyder renlärig och handlar om judar som försöker hålla fast till gamla religiösa traditioner så noggrant som möjligt. Man försöker heller inte tolka de 613 budorden på annorlunda sätt eller se dem från olika perspektiv utan man följer de precis som det är sagt att man ska och man försöker följa så många som man möjligtvis kan av dessa 613 budord. Man följer även toran bokstavligt. Inom den konservativa judendomen håller man fortfarande kvar till en del gamla saker som traditioner, men man tycker att toran måste anpassas efter dagens samhälle och det moderna livet, som att man får använda de moderna fordonen under sabbaten, man tolkar alltså inte toran lika bokstavligt som man gör inom den ortodoxa judendomen. Konservativ betyder att man vill bevara saker precis som de konservativa judarna gör med traditioner men de bevara ändå inte lika mycket som den ortodoxa judendomen gör. En sak som de däremot har bevarat är att män och kvinnor sitter åtskilda i synagogan precis som det är i en ortodox synagoga, man kan därför dra slutsatsen att konservativa judar håller kvar i vissa saker från toran men anpassar sig efter det moderna samhället med andra saker i toran. Sedan kommer vi till den liberala judendomen, precis som i den konservativa judedomen tolkar man inom den liberala judendomen inte toran helt bokstavligt, man tycker att det är viktigare att vara en god människa till alla i sin omgivning än att exempelvis åka bil på sabbaten eller att vara så noggrann med kosher kött. Man kan se de tre olika inriktningarna som en skala. Åt höger är ortodoxa judar som följer så många budord de kan och som tolkar allting bokstavligt, åt vänster har vi liberala judar som inte tycker att det är lika viktigt att följa allting som står i tora då den måste moderniseras och anpassas till dagens samhälle. Där i mitten har vi konservativa judar som nästan är som en blandning mellan båda två, de bevarar delvis vissa saker inom gammal religiös tradition men samtidigt tycker även de att man måste anpassa sig till det moderna samhället idag.Religionens koppling till en konflikt i världen ? Hur religionerna Islam/Judendom spelar roll i någon aktuell konflikt i världen idagIsrael och PalestinaEn väldigt stor nyhet på senaste tiden har varit mellan konflikterna om Palestina eller Israel som det även kallas. Man kan säga att allt började för ett väldigt långt tag sedan, ända sedan judarna drevs bort från Israel på romartiden har de alltid drömt om att få bosätta sig där. Araberna tog över det som idag kallas Israel/Palestina på 600-talet och området började då kallas Palestina. Under det senare 1800-talet bildades sionismen som är en politisk nationalistisk rörelse som strävar efter att judar ska få området som deras Gud har sagt är deras, d.v.s.Palestina. Sionister och judar började köpa mark och bosätta sig i Palestina vilket araberna inte tyckte särskilt om mycket, det uppstod konflikter mellan dem och araberna försökte söka stöd hos britterna som var för att judar skulle få bosätta sig där hur de ville. Det började senare bosätta sig allt fler och fler judar i Palestina.Efter andra världskriget dog miljontals judar och FN bestämde sig för att dela upp palestina till en arabisk del och en judisk del där judarna skulle få bo. Detta gick inte araberna med på och när FN utropade den judiska staten gick flera arabiska grannländer till angreppLikheter och skillnader mellan Judendomen och IslamJudendomen och Islam är båda monoteistiska och abrahamitiska religioner vilket innebär att de båda har en Gud man tror på och härstammar från Abraham, däremot härstammar islam från hans son Ismauel och judendomen från hans son Isaac . Just pågrund av att de båda religionerna härstammar från samma ställe gör att de har väldigt många likheter, men samtidigt har de självklart även väldigt många olikheter eller skillnader då det är två olika religioner.Om man börjar långt bak i tiden med några grundläggande likheter samt skillnader som religionerna Judendomen och Islam delar. Då judar tror på många profeter som även muslimer tror på är de senare profeterna som är nämnda i koranen (Islams heliga skrift) inte nämnda i Torah (Judendomens heliga skrift) som exempelvis Isa, och Muhammed. Det här leder senare till att religionerna tror på olika profeter som är den senaste och blir därför två olika religioner. De båda religionerna har en typ av “grund” som jag skrev tidigare om, muslimer måste leva efter koranen och vad som står där och det är därför rekommenderat att man lär sig den utantill vilket är väldigt likt judarna som måste leva efter sina 613 olika budord s.k. mitzvot. Att ha en sån typ av grund för en religion tror jag är väldigt essentiellt för att den ska fungera, de berättar vad man ska och inte ska göra för att leva efter religionens syn på liv vilket är anledningen till att dessa religioner har dessa typer av grunder.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Irvin!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out