HoughtonlakeBoard.org

TIPS & EXPERT ADVICE ON ESSAYS, PAPERS & COLLEGE APPLICATIONS

Jesus og Muhammed: sentrale i religionen og i verden

Mesteparten
av verdens befolkning er tilknyttet en religion. De to mest sentrale
religionene er islam og kristendommen. Disse religionene har sin opprinnelse i
en respektiv religionsstifter som har hatt stor innvirkning på vår tid. Islam
har Muhammed og Kristendommen har Jesus. Man kan vanskelig tenke seg til to
menn som har hatt mer innflytelse i sin egen og vår samtid som disse to.
Nasjoner har hørt deres taler og tatt deres lærdom og lover som grunnlag for
kultur og normer. I dette læringsoppdraget skal vi sammenligne og trekke frem
likheter og forskjeller ved de to religiøse lederne, deres liv, lære og deres
sentrale roller i sine religioner på grunnlag av et perspektiv utenfra. Deres
religiøse forskjeller og likheter preger vårt samfunn i dag og er veldig viktig
når det gjelder gjensidig respekt og forståelse av hver persons religion og tro.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Muhammed var ikke så kjent i sin samtid, men gjennom tiden ble han kjent
både i og utenfor Arabia som mannen som forente grupper av arabiske nomader til
en mektig kraft i deres gud. I dag, nesten 1400 år senere, hedrer 1,5
milliarder muslimer Muhammed som den største av alle profeter. Om lag seks
hundre år før Muhammed gikk på jorden, dukket en annen mann opp som forandret
verden på tre korte år. Han går under navnet Jesus Kristus. Innen få
generasjoner etter hans død spredte kristendommen seg til det store og mektige
romerske imperiet, og i dag er kristendommen den største religionen i verden,
med 2 milliarder tilhengere.

Muhammeds
liv

Muhammed er den mest sentrale
skikkelsen i Islam, og hans navn er kjent over hele verden. Han var ikke bare
grunnleggeren av Islam men han var også en god militær og politisk leder.
Muhammed er en av de viktigste profetene innenfor Islam. Han blir nevnt i trosbekjennelsen,
«Det finnes ingen Gud unntatt Allah, og
Muhammed er Hans profet». Dette gjør at han er en avgjørende del av den
læredimensjonen av Islam.

Muhammed
ble født i år 570 e.Kr i Mekka, en by vest i Saudi Arabia. Da Muhammed var
førti, hørte han engelen Gabriel snakke til ham i en hule på et fjell nært
Mekka. Muhammed fikk ytterlige åpenbaringer fra Gabriel, men han tvilte
fremdeles på om de var virkelige. Han ble om mulig enda mer tvilende da
åpenbaringene opphørte, og det var ikke før senere, når åpenbaringene hans
gjenopptok seg, at Muhammed begynte å proklamere seg selv som profet.

Muhammed
var analfabet og resiterte sine åpenbaringer muntlig. Det var ikke før etter
hans død at disse ble satt sammen og skrevet ned i Koranen. Muslimer ser på
Koranen som et mirakel, og tror den er helt og holdent inspirert av Gud, uten
noen menneskelige feil. Det var Muhammeds tjenesteivrighet og tro som førte til
at han tok opp sverdet for Allah. Muhammeds ekspansjon til Mekka i år 630 førte
til at Islam utbredte seg fort til hele Midtøsten og Nord-Afrika. Han ville
spre islam ved å beseire de vantro – inkludert kristne og jøder. I en
generasjon hadde Muhammed og hans etterfølgere forandret det politiske
landskapet i Østen til det ugjenkjennelige. I dag blir Muhammed hyllet av
muslimene som Allahs “Ene Sanne Profet”.

Ifølge Islam var han den
siste profeten, og det kommer ingen profet etter ham. Han var den viktigste
profeten, med en allmenngyldig lære. Han kom med et budskap som gjelder alle
mennesker og Gud sier at Muhammed er et viktig forbilde for menneskeheten. Den
som lyder Muhammed, lyder Gud.

Profeten Muhammeds liv er
full av utallige eksempler som viser sin status som en rollemodell for det
muslimske samfunnet og enkeltpersoner. Hans liv ble dominert av en overlegen
moral, gode vaner, edle og milde følelser og overlegne ferdigheter. Alle slags
mennesker finne sannheter i profeten Muhammeds liv som utgjør et eksempel for
dem å følge.

Jesu
liv

Jesus
Kristus er den sentrale personen i kristendommen. Han ble født rundt år null i
Betlehem. Jesus ble unnfanget av Den Hellige Ånd, født av Jomfru Maria og sies
dermed å være Guds sønn, som ble sendt til jorden for å frelse menneskeheten
fra synder og forsone verden med Gud. Han levde et syndeløst liv av renhet som
forbløffet både hans venner og fiender. Han målbandt dem ved blant annet å gå
på vannet, gjøre vann om til vin, stille storm på havet og gi syn til de
blinde. Ingen før ham har demonstrert en slik makt og autoritet, og hans
fiender var ikke i stand til å motbevise hans undre. Jesus utgjorde ikke bare
mirakler. Han snakket også med dyp visdom og hans taler viste hans utrolige
innsikt i mennesket, dets vilkår og forutsetninger. Jesus påsto at hans ord var
Guds ord.

Jesus
hadde mange tilhengere, men det fantes også mennesker som var imot ham.
Fariseerne – religiøse ledere – prøvde hele tiden å lure ham til og ta ham i å
bryte lovene deres. I stedet for å bryte Guds lover, oppfylte Jesus hvert
eneste bud gjennom sitt rettskafne liv. Jesus skrøt aldri av seg selv og sine
evner. Han fordømte religiøst hykleri, og tok sterk avstand fra fariseerne. Men
Jesus lærte også menneskene å tilgi, og demonstrerte dette ved å tilgi sine
bødler da han hang på korset; “Men Jesus sa:
«Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.»” (Luk 23, 34)

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Irvin!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out