HoughtonlakeBoard.org

TIPS & EXPERT ADVICE ON ESSAYS, PAPERS & COLLEGE APPLICATIONS

 

 

?lhami Yang?n

 

Selçuklu devletinin kurucusu Selçuk Bey’in torunu Ça?r? Bey,
Anadolu’ya bir ke?if seferi yapmakla görevlendirildi. 1015 y?l?nda, üç bin
Türkmen atl?s?yla hareket eden Ça?r? Bey, Do?u Anadolu s?n?rlar?n? a??p Van
gölü havzas?na girdi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

M?zrak, ok ve yaydan ibaret silâhlar?yla Vaspurakan Ermeni
Krall???’na ak?n yapan Türk süvariler, buradaki Ermenileri a??r bir yenilgiye
u?ratt?. Daha sonra, Gürcülerin hâkimiyetindeki Nahç?van’a girip onlar? da
yenilgiye u?ratt?lar. Ça?r? Bey’in bir sonraki dura?? Bagradunî Krall???’na ait
Divin ?ehri oldu. Ça?r? Bey yan?ndaki üç bin ki?ilik kuvvetle, Bagradunî
komutan? Vahram Pahlavouni kuvvetlerini de bozguna u?ratt?. Divin’in ard?ndan
Bagradunî Krall???’n?n ba??ehri Ani’yi vuran Ça?r? Bey, ald??? pek çok
ganimetle birlikte Maveraünnehir’e döndü.

 

Ça?r? Bey’in, yan?nda az bir kuvvet olmas?na ra?men,
Ermenilerin üzerine yürüyüp bölgedeki krall?klar? tarumar etmesi, Do?u Roma
?mparatoru 2. Basileos’a uzun zamand?r bekledi?i f?rsat? verdi (960 y?l?nda,
daha 5 ya??ndayken, babas? 2. Romanos’a ortak olarak tahta ç?kan 2. Basileos,
1025 y?l?na kadar, 65 y?l Bizans taht?nda oturdu. Bu süre bin y?ll?k Bizans
tarihinde en uzun imparatorluk dönemidir. Bizans ?mparatorlu?u en görkemli ve
ihti?aml? günlerini 2. Basileos döneminde ya?ad?. 2. Basileos 1025 y?l?nda
öldü?ünde Bizans tarihinde 1. Justinian’dan beri görülmemi? büyüklükte arazisi
olan bir ülke b?rakm??t?).

 

Devrin en iyi hocalar? taraf?ndan e?itilen ve çok uzun süre
tahtta kalan 2. Basileos ülkesinin sorunlar?n? bizzat ya?ayarak ö?renmi?ti;
Bizans’?n en büyük sorunu Bulgarlar ve Ermenilerdi.

 

Bizans’?n ne zaman ba?? s?k??sa Bulgarlar f?rsattan istifade
edip an?nda sald?r?ya geçiyor, ya?ma ve tahribatta bulunarak, ganimet ve esir
al?yordu. Bizans yüzy?llard?r Bulgar sald?r?s? rizikosu alt?nda ya??yor, Bulgar
korkusu yüzünden ordu di?er sava?lara da bir türlü konsantre olam?yordu. 2.
Basileos’un öncelikli hedefi Bulgar tehlikesini ortadan kald?rmak oldu.
Abbasîlere, Fat?mîlere ve di?er dü?manlara verebilece?i kadar taviz vererek geçici
bar?? sa?layan 2. Basileos, Bizans için en büyük tehlike kabul etti?i
Bulgarlara sald?rd?.

1001-1018 y?llar? aras?nda 16 y?l aral?ks?z süren Bizans
sald?r?lar? sonucu Bulgarlar resmen teslim oldu.

2. Basileos, Bulgaristan’? tamamen i?gal ederek Balkanlar?n
tamam?n? Bizans’a ba?lad?. 2. Basileos bu dönemde çok sert tedbirler alm??,
barbarca davranm??t?. Öyle ki, 15 bin Bulgar askerin gözlerini oyarak kör
ettiren 2. Basileos, komutanlar?n?n da tek gözünü kör ederek, kör etti?i
askerleri tekrar onun komutas?nda Bulgar Çar’?na geri göndermi?tir.

Askerlerini bu hâlde gören Bulgar Çar? Samuel beyin kanamas?
geçirerek hayat?n? kaybetmi?tir. Esir ald??? Bulgar askerleri ya?l? kaz??a
oturtmak, gözlerini oyarak veya k?zg?n mil çekerek kör etmek gibi, vah?i
uygulamalar? nedeniyle 2. Basileos’a Bulgark?ran lakab? verilmi?tir.

 

Tarihteki ilk Ermeni tehciri

 

?mparator’un bir sonraki hedef Ermenilerdi.

2. Basileos’un tespitlerine göre; Do?u Anadolu’da hükümran
olan Yahudi orjinli Bagradunî Ermenileri gerçekte H?ristiyan de?ildi.
H?ristiyan olmad?klar? için, H?ristiyanl??? bilerek yanl?? yorumluyor,
çarp?t?yorlard?; bu nedenle de bölgede gerçek H?ristiyanl?k geli?miyordu.
Ermeniler tarih boyunca Bizans aleyhinde faaliyetlerde bulunmu?, H?ristiyan
olmalar?na ra?men, bir zamanlar ate?perest Perslerle bir olup Bizans’a
sald?rm??lard?; yak?n zamanda ise Müslümanlarla bir olup, onlarla birlikte
hareket etmi?lerdi. Bir sonraki gün ne yapacaklar?, hangi güçle ittifak yap?p
Bizans aleyhine faaliyette bulunacaklar? meçhuldü.

Uzun y?llar tahta olan tecrübeli imparator 2. Basileos,
Bulgar tehlikesinden sonra ikinci tehlike olarak belirledi?i Ermeni meselesini
halletmeden ülkesinin feraha kavu?mayaca??na inan?yordu. 2. Basileos’a göre,
Perslerle, Sasanîlerle, Müslümanlarla bir olup daima ikiyüzlü siyaset takip
eden Ermenilere, “Anadolu’nun kilidi” say?lan Do?u Anadolu kesinlikle teslim
edilmemeliydi. 2. Basileos, hudutlar? emniyet alt?na almak için, Ermenileri
tehcir etmek, Do?u Anadolu bölgesine inançl? H?ristiyanlar yerle?tirmek, s?n?r boylar?na
askerî bölgeler kurmak istiyordu.

 

Ça?r? Bey’in bölgeden ayr?lmas?ndan sonra büyük bir ordu ile
Do?u Anadolu’ya geçen Do?u Roma ?mparatoru 2. Basileos ilk olarak Vaspukaran
Kral? Senekerim ile görü?tü.

Vaspukaran Kral? Senekerim, maiyetinde üç bin ki?ilik kuvvet
olan Ça?r? Bey’in sald?r?s?na kar?? ciddi bir direni? gösterememi?ti. Bu defa
kar??s?nda Do?u Roma ?mparatoru ve güçlü ordusu vard?. ?mparator 2. Basileos,
Kral Senekerim’e, ülkesini Selçuklu Türklerine ve di?er d?? tehditlere kar??
koruyabilmesinin imkâns?z oldu?unu, bu durumun Bizans’?n güvenli?ini de
tehlikeye dü?ürdü?ü için, ülkesini kendisine teslim etmezse zor kullanarak
i?gal edece?ini bildirdi.

Bizans’?n gücü belliydi ve son senelerde Bulgarlara neler
yapt??? da Kral Senekerim’in malûmuydu. 1021 y?l?nda yap?lan anla?ma ile
Vaspukaran Kral? Senekerim, Kapadokya bölgesinde büyük bir arazinin kendisine
verilmesi kar??l???nda, ülkesinin tamam?n? Bizans ?mparatoru’na teslim etti.
Anla?ma sonras?nda Vaspukaran Kral? Senekerim, “Kapadokya Magisratusu” s?fat?
alarak, ailesi ve yak?nlar? ile birlikte Kayseri ve Sivas dolaylar?ndaki Bizans
topraklar?na yerle?tirildi.

Vaspukaran Krall???’n?n ileri gelenleri de aileleri ile
birlikte, Sivas ve Kayseri ve çevresinde zorunlu iskâna tâbi tutuldu. Göçe
zorlanan Vaspurakan Ermenilerinin say?s? 40 binin üzerindeydi. Böylece
tarihteki ilk büyük Ermeni tehciri yap?lm?? oldu.

 

?mparator 2. Basileos, Bagradunî Kral?n? raz? ediyor

 

 

 

Vaspukaran Kral? ile i?ini bitiren Bizans ?mparatoru 2.
Basileos, Trabzon’a geçerek, Bagradunî Kral? 3. Simbat Hovhannes’i yan?na
ça??rd? ve onunla, Selçuklular?n askerî gücü, sava? teknikleri hususunda
görü?me yapt?. Selçuklulara ba?l? Türkmen Yörüklerin da?l?k arazilerdeki
yaylalara yerle?meye ba?lad???n?, Kafkaslardan Anadolu’ya kadar her yeri
kaplad?klar?n?, bu güçle asla ba? edemeyece?ini anlatt?.

?mparator 2. Basileos, Selçuklulara asla kar??
koyamayaca??n? izah etti?i Bagradunî Ermenistan Kral? 3. Simbat Hovhannes’den
ülkesini tamamen kendisine devretmesini istedi.

Kral 3. Simbat, Senekerim gibi hemen teslim olmad?, ileride
dengelerin de?i?ebilece?ini umarak kurnazca davrand? ve zaman kazanmaya
çal??t?. Kral 3. Simbat, ?mparator’a ?u teklifi sundu; Bizans’a tâbi olacak ve
bütün yetkilerini ?mparator 2. Basileos’a devredecekti, bunun kar??l???nda,
hayat?n?n sonuna kadar Ermenistan Kral? olarak taht?nda oturacakt?. Kral 3.
Simbat’?n ölümünden sonra Bagradunî Krall??? ve ba?l? beyliklerin tamam? Do?u
Roma ?mparatorlu?una dâhil olacakt?. Teklifi kabul eden ?mparator 2. Basileos,
Bagradunî Kral? 3. S?mbat’a ?stanbul ve Kayseri Zamant? (P?narba??)’da bir
saray, Zamant? çevresinde geni? topraklar hibe etti. Kars’ta bulunan Bagradunî
beyine de Amasya civar?nda topraklar verdi.

 

Bagraduniler anla?may? tan?m?yor

 

Kral 3. Simbat’?n 1040 y?l?nda ölümüyle Bagradunî
Krall???n?n bütün topraklar? ve yönetimi, taraflar aras?nda yap?lan anla?ma
uyar?nca Do?u Roma ?mparatorlu?una geçti.

Fakat, Kral 3. Simbat’?n halefi Gagik Abas direnerek 20 y?l
önce yap?lan anla?may? uygulamad?. Ülkesini Bizans’a devretmeyen Gagik Abas, 2.
Gagik ad?n? alarak, tahta ç?kt?.

Dönemin Bizans ?mparatoru 4. Mikhail Paflagonyal?, Kral 2.
Gagik’e elçi göndererek, yap?lan anla?ma uyar?nca, taht? b?rakarak ülkesini
Bizans’a teslim etmesini aksi hâlde üzerine ordu gönderece?ini bildirdi.

Kral 2. Gagik, olumsuz cevap verince Bizans ordusu Bagradunî
krall???na sald?rd?.

Bizans ordusu 1042 y?l?nda Bagradunî Krall??? üzerine üç
ayr? sefer düzenledi. Bu arada Kafkas Albania Krall???n? da do?udan Bagraduni
Krall??? üzerine sald?rtt?. Fakat her üç sefer de ba?ar?s?zl?kla sona erdi.
Hatta ikinci sefer esnas?nda Ermeni Komutan? Vahram Pahlavouni, ba?kent Ani
(Kars) önlerinde Bizans ordusunu a??r bir ma?lubiyete u?ratt?. Sava?ta 20 bin
Bizans askeri hayat?n? kaybetmi?ti.

Sava?la bir netice elde edemeyen Bizans ?mparatoru 4.
Mikhail Paflagonyal?, kal?c? bir bar?? anla?mas? imzalamak üzere Kral 2.
Gagik’i ?stanbul’a davet etti.

1044 y?l?nda ?stanbul’a giden 2. Gagik, ?mparator’un bütün
tekliflerini reddetti.

Bunun üzerine Bizans ?mparatoru 4. Mikhail Paflagonyal?,
Kral 2. Gagik’i hapse att?rd? ve lidersiz kalan Bagradunî krall??? üzerine yeni
bir ordu gönderdi.

Ani önlerinde yap?lan ilk sava?ta Baragamarios komutas?ndaki
Bizans ordusu ma?lup oldu. Fakat ba?kent Ani’deki Bagradunî idarecileri,
Krallar? 2. Gagik’in hayat? kar??l???nda An?’yi Bizans komutan?na teslim etme
karar? ald?lar.

Bagratunî Krall??? bu suretle Bizans hâkimiyetini kabul
etti.

Bagradunî tehciri

 

Bagradunî Kral? 2. Gagik Abas, Kayseri Zamant?
(P?narba??)’da bir saraya yerle?ti. Bagradunî Ermenileri zorunlu iskâna tâbi
tutularak Zamant? (P?narba??), Elbistan ve Kilikya (Adana çevresi)’ne
yerle?tirildi.

 

Bagradunî Ermenileri tehcir edilince Bizans Kilisesine ba?l?
rahipler bölgeye gelerek, kâfir addettikleri Bagradunî Ermenilerine ait Kars ve
çevresindeki manast?rlar?, kiliseleri ya?malad?.

 

Bizans ?mparatoru taraf?ndan yerinden yurdundan edilen on
binlerce Bagradunî Ermenisi, Adana, Tarsus, Elbistan, P?narba?? civar?na
da??t?lm??t?. Göç eden her ailenin çe?itli problemleri vard?. Son Bagradunî
Kral? 2. Gagik Abas henüz yirmi ya??ndayd?. Bagradunîlerin iskân edildi?i
bölgeyi maiyetiyle birlikte tefti? eden Kral 2. Gagik, sürgün edilen tebaas?n?n
durumu ile ilgileniyor, kar??la?t?klar? meseleleri çözmek için yo?un çaba sarf
ediyordu.

Bizans Kilisesine ba?l? yerel din adamlar? ise bölgeye
yerle?tirilen Bagradunî Ermenilerini kendi kiliselerine ba?lamak için
misyonerlik faaliyeti yürütüyordu. Ancak, Kral 2. Gagik, Bizans kilisesine
ba?l? din adamlar?n?, kendi tebaas? olan Bagradunî Ermenileri ile alâkadar
olmaktan men etti.

Kiliseden kesin emir alan H?ristiyan din adamlar?, Bagradunî
Ermenileri ile ilgilenmekten vazgeçmedi. Aileleri ziyaret ederek, ba?l?
bulunduklar? Kilisenin H?ristiyanl?k ile hiçbir alakas? olmad???n?, kand?r?ld?klar?n?,
gerçek H?ristiyanl??? Bizans Kilisesinin temsil etti?ini anlatt?lar; kendileri
ile birlikte ibadet etmeleri için ça?r?da bulundular, ayin yapacaklar? zaman
Kiliselerine davet ettiler.

Bagradunî Ermenileri bölgede iskân edilince, Bizans vatanda??
di?er H?ristiyanlar bu çevrede az?nl?kta kalm??t?. Kral 2. Gagik ve tebaas?,
çevredeki Kilise görevlilerine ve Bizans vatanda?? H?ristiyanlara bask? yapmaya
ba?lad?.

Bask?lara ra?men, bölgede vazifelendirilen Kilise
görevlileri, Bizans Kilisesinin ba?l? oldu?u H?ristiyanl?k akidelerini
Bagraduni Ermenilerine a??lama faaliyetinden geri ad?m atmad?. Taraflar
aras?ndaki sürtü?me ve gerginlik zaman içerisinde giderek t?rmand?. Bagradunî
din adamlar? ile Bizans Kilisesinin din adamlar? teolojik konularda sert
tart??malara giri?ti. Bu tart??malara Bagradunî Kral? 2 Gagik de kat?ld?.

Bölgede tansiyon yükseldi. Çevredeki Bizans vatanda??
H?ristiyanlar?n bir bölümü, Bagradunî Ermenilerinin bask?s?ndan bunalarak
kaçmak zorunda kald?. Ancak, Bizans Kilisesi pes etmedi. Bölgeye çok say?da din
adam? göndererek, Bagradunîleri yanlar?na çekme gayretini sürdürdü. Bizans
Kilisesinin Kayseri Piskoposu Markos, Bagradunî Ermenilerini kâfir olarak
görüyor, H?ristiyanl?k dinine kazand?rmak istiyordu. Kral 2. Gagik ise Bizans Kilisesine
ba?l? görevlileri kâfir olarak görüyor, bu nedenle tebaas?ndan uzak tutmak
istiyordu.

Piskopos Markos ile Kral 2. Gagik aras?nda bir dizi teolojik
tart??ma ya?and?.

 

Bagraduni isyan?

 

 

 

Kilise görevlileri ile Bagraduni Ermenileri aras?ndaki
teolojik tart??malar sonunda çat??maya yol açt?. Son Bagradunî Kral? 2. Gagik
büyük bir Bizans k?y?m?na giri?erek, Piskopos Markos dâhil olmak üzere
bölgedeki çok say?da Hristiyan’? ve Kilise görevlisini katletti.

Katliam sonras? Tarsus’tan Zamant? (P?narba??)’ya giderken
yakalanan Kral 2. Gagik, Bizans kuvvetleri taraf?ndan idam edildi (24 Kas?m
1079).

Son Bagradunî Kral? 2. Gagik’le birlikte o?ullar?ndan
baz?lar?, karde?leri, kraliyet ailesinin baz? üyeleri, komutanlar ve din
adamlar? da idam edildi. Kraliyet ailesinin di?er üyelerinin bir k?sm?
hapsedildi ve bir k?sm? ev hapsinde tutuldu. Hapiste ve ev hapsinde tutulan
kraliyet ailesi üyelerinin tümü aral?kl? olarak zehirlenerek öldürüldü.

 

Kilikya Bagraduni Krall???

 

 

 

H?ristiyan katliam?n? organize edenlerden Ruben, Kral 2.
Gagik’in komutan?yd?. Bizans kuvvetleri bölgeye geldi?inde Ruben kaçmay?
ba?ard?. Askerlerini yan?na alan Ruben, Bagradunî Ermenilerinin iskân edildi?i
Tarsus’a yerle?ti.

Selçuklu Hükümdar? Alparslan 1071 y?l?nda yap?lan Malazgirt
sava??nda Bizans ordusunu bozguna u?rat?nca, Anadolu’daki Bizans otoritesi
zaafa u?rad?. Bu durumdan yararlanan Ruben, Kilikya’daki Ermenilerin ba??na
geçerek Bizans kuvvetlerini bölgeden att? ve 1080 y?l?nda Bagradunî Ermeni
Beyli?ini (prenslik) kurdu.

Selçuklu ordusu ilerleyip Bizans geri çekildikçe, bölgedeki
güç bo?lu?unu dolduran Ruben çevredeki Bizans kalelerini birer birer ele
geçirerek topraklar?n? geni?letti.

Bagradunî komutan? Ruben taraf?ndan 1080 y?l?nda kurulan
beylik 1198 y?l?nda krall?k hâline geldi. Önce Tarsus sonra Kozan’? ba?kent
yapan Kilikya Ermeni Krall??? 1375 y?l?na kadar devam etti.

Memlûk Türkleri 1375 senesinde bölgeyi ele geçirince Kilikya
Ermeni Krall??? son buldu.

Bagradunîlerin bölgedeki hâkimiyeti, 1080 y?l?nda beylik
olmas?ndan ile 1375 y?l?nda y?k?lmas?na kadar, yakla??k 300 y?l sürmü?tü.

Bu bölge bir süre sonra Osmanl? Türklerinin eline geçti.

 

Tarsus kaz?s?na gelecek olursak; bildi?iniz üzere, Mersin’in
Tarsus ilçesinde bir y?l? a?k?n zamand?r sürdürülen ve geçen ay sonland?r?lan
esrarengiz kaz? gözlerin bu ilçeye çevrilmesine neden oldu.

?lgili ilgisiz herkes Tarsus’ta yap?lan kaz? ile ilgili
aç?klamalarda bulundu; Aziz Pavlus’un ilk ?ncil’i, Hazreti Muhammed’in
peygamberli?inden bahseden kay?p ?ncil, uzayl?lar?n haritalar?, Uzayl?lar
taraf?ndan dünyada b?rak?lan UFO, yeralt? ?ehri, odalar dolusu alt?n…

 

Tarsus uzun süre Bagraduni Krall???na ba?kentlik yapmas?na
ra?men, hiç kimse Bagradunilerden bahsetmedi. Oysa Bagraduni a?iretinin vaftiz
kay?tlar? ba?kent Tarsus’da çok gizli bir yerde muhafaza ediliyordu.

 

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Irvin!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out