HoughtonlakeBoard.org

TIPS & EXPERT ADVICE ON ESSAYS, PAPERS & COLLEGE APPLICATIONS

S?n?f 1 Patlay?c?lar
 

 

(S?n?f 1.1
Maddeler)    Blok
Olarak ve Bir Anda Patlayan Maddeler

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Blok olarak çok büyük zararlara sebep olabilecek bir patlamaya neden olan patlay?c?lar?
içerir. Bir patlama insanlara, çevreye ve mallara büyük zarar verebilir.

 

(S?n?f 1.2
Maddeler)    Parça
F?rlatabilen Fakat Blok Halinde Patlamayan Maddeler

Patlama parça f?rlatama riski ihtiva eder ama Blok bir patlamaya sebep
olmayacak patlay?c?lar? içerir.

 

(S?n?f 1.3
Maddeler)    Alevli
Patlayan Maddeler

Bu patlay?c?lar yang?n ç?karma riski ihtiva eder, olu?acak patlaman?n olas? zarar
verme potansiyeli hafif, parça f?rlatma tehlikesi az da olsa mevcuttur, fakat
bütün olarak patlamaya sebep olamayacak patlay?c?lar? ihtiva eder.

  

(S?n?f 1.4
Maddeler)    Dü?ük
Zarar Verme Potansiyeli Olan Patlay?c? Maddeler

Patlama riski azd?r ve patlaman?n etkileri bulundu?u kab?n d???na ç?kmayacak
?ekilde d??ar?da bir patlamaya veya yang?na neden olmayacak patlay?c?
maddeleri içerir.

 

(S?n?f 1.5
Maddeler)  
Patlamas? Zor Olan Buna Kar??n Blok Halinde Patlayabilen Maddeler

Zor patlayan hassasiyeti çok dü?ük ama blok olarak patlayabilecek patlay?c?lar?
içerir.

 

(S?n?f 1.6
Maddeler)  Patlamas?
Kolay Olmayan ve Blok Halinde Patlama Tehlikesi Bulunmayanlar

Hem çok kolay patlayamayacak hem hassasiyeti çok dü?ük olan bu maddeler ayn?
zamanda blok halinde patlama tehlikesi olmayan patlay?c?lar? içerir.

S?n?f 2 :Gazlar

 

S?n?f 2.1 Alevlenebilir Gazlar

20°C ve  alt? s?cakl?klarda  gaz halinde olan maddelerdir. Bu s?n?ftaki maddelerin
101kPa bas?nç alt?nda kaynama noktalar? 20°C ye e?it yada alt?ndad?r. 101kPa
bas?nç alt?nda  ve hava kar???mlar? %13’ün
 alt?nda olduklar?n durumlarda
parlay?c?d?r. Alt limite bak?lmaks?z?n en az % 12 hava kar???m? ve 101 kPa
bas?nçta alevlenebilirlerdir. 

 

 

S?n?f 2.2 Alevlenebilir ve Zehirli
Olmayan Gazlar

Bu s?n?fta bas?nçl? gazlar, s?v?la?t?r?lm?? gazlar, bas?nçl? krojenik gazlar,
bir çözelti içinde bulunan s?k??t?r?lm?? gazlar ve oksitleyici gazlar
bulunmaktad?r. Alevlenebilir ve zehirli olmayan gazlar 20°C  s?cakl?kta 280 kPa  bas?nç alt?nda bulunan alevlenebilir ve
zehirli gazlar s?n?f?na dahil edilmeyen gazlard?r.

  

S?n?f 2.3 Zehirli Gazlar

?nsan sa?l???na zararl? olan ve ta??ma zinciri içinde sa?l?k tehlikesi
yaratan
Zehirli gazlar 20°C yada alt? s?cakl?klarda, 101kPa bas?nçta bulunan. ?nsan
sa?l???na zararlar? kesin olarak kan?tlanm?? olmasa da, LC50 de?eri hayvanlar
üzerinde yap?lan testlerde 5000 ml/m3 üzerinde olan maddeler olarak
s?n?fland?r?l?r.

S?n?f 3 Alevlenbilir S?v?lar

Alevlenme
derecesi 60°C den fazla olmayan, yada s?v? halde, ta??ma için ?s?t?lm?? halde
bulundurulan ve alevlenme s?cakl??? 38°C ve üstü olan maddeleri kapsar.
 
 
 

S?n?f 4 Alevlenebilir Kat?lar

(S?n?f 4.1
Maddeler)   Alevlenebilir
Kat?lar

Mevcut durumu ile alevlenebilir olan kat? maddelerdir. Bu maddeler sürtünme
yoluyla yanabilirler.

 

(S?n?f 4.2
Maddeler)   Kendili?inden
Yanabilen Kat?lar

Kendili?inden alev alabilen maddeler piroforik meddeler olarak tan?mlan?r.
Bunlar, hava ile temas?n 5. Dak alev alabilen yada hava ile temas ettiklerinde
ek bir enerji kayna?? olmadan ?s?nan maddeler olarak tan?mlan?r.

 

(S?n?f 4.3
Maddeler)   Suyla
Temas Etti?inde Tehlike Arz Edenler

Suyla temas? durumunda alevlenebilir yada zehirli gaz aç??a ç?karan
maddelerdir.

S?n?f 5 Organik Peroksitler ve Oksitleyici
Maddeler

 

(S?n?f 5.1
Maddeler)  Oksitleyici
Ajanlar

Bu tür maddeler yap?lar?nda bulundurduklar? oksijen ile di?er maddelerin
yanmas?na yol açar veya yanmas?n? h?zland?ran maddelerdir.

 

(S?n?f 5. Maddeler)
 Organik
Peroksitler

Moleküler yap?s?nda oksijen bulunduran maddelerdir. Bu maddeler hidrojen
peroksidin ço?altmas? olarak örneklenebilirler, sudaki bir yada daha fazla
hidrojen atomunun organik yap?larla yer de?i?tirmesi yoluyla elde edilirler.

S?n?f 6 Toksik ve Mikrop Bula?t?r?c? Maddeler

 

(S?n?f 6.1
Maddeler)  
Toksik (Zehirli) Maddeler

Ta??ma s?ras?nda insanlara zarar verebilme tehlikesi bilinen maddeler toksik
maddeler olarak s?n?fland?r?l?rlar.

 

(S?n?f 6.2
Maddeler)   Bula??c?
Hastal?k ?htiva Eden Maddeler

Bula??c? hastal?klar içeren maddeleri; insanlar yada hayvanlarda hastal??a
yol açabilen organizmalar yada di?er etkenleri ta??d??? bilinen yada bundan ?üphe
duyulan maddeler olarak tan?mlayabiliriz.

 

S?n?f 7: Radyoaktif Maddeler

 

(Radyoaktif
Maddeler)  
 
Sar? RADYOAKT?F III (LSA-III) etiketini ta??yan maddeler. Radyoaktif
maddelerden baz?lar? bu etiketi ta??masa da radyoaktivite gösterebilir. Bu
maddelere kar?? bilinçli olunmal?d?r.
 

S?n?f 8: A??nd?r?c? (Korozif) Maddeler

 

A??nd?r?c?

Belirli bir süre temas halinde insan derisi üzerinde a??nd?r?c?, kal?nl?k
azalt?c? etkisi olan maddelerdir.

S?n?f 9: Di?er Tehlikeli Maddeler

 

Di?er
Tehlikeli Maddeler
 
Ta??ma s?ras?nda tehlike arz eden ama Birle?mi? Milletler s?n?flardan
herhangi birine uymayan maddeler bu s?n?fa girer. A?a??da ki maddeler Bu
s?n?fta yer al?r.
 

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Irvin!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out