HoughtonlakeBoard.org

TIPS & EXPERT ADVICE ON ESSAYS, PAPERS & COLLEGE APPLICATIONS

U?retra mesaneyi d?s? ortama ac?an kompleks tubuler bir organd?r. Her iki cinste de
mesane boynu kaslar? ile u?retran?n bas?lang?c? aras?nda belirgin bir s?n?r yoktur. Kad?nda
u?retra yaklas??k 4 cm olup, ic?te uzunlamas?na bir du?z kas katman? ve d?s?ta sfinkter
o?zellig?i yaratan yar? dairesel bir du?z kas katman? ic?erir. Daha uzun olan erkek
u?retras?n?n mesane boynundan u?rogenital diaframa kadar olan bo?lu?mu? posterior ya da

4

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

prostatik u?retra diaframdan meatusa kadar olan bo?lu?mu? anterior u?retra, arada kalan k?sa
birles?im bo?lu?mu? ise membrano?z u?retra ad?n? al?r. Mesane boynuna dog?ru epiteli
transizyonel karakterde, distal k?sm? c?ok katl? nonkeratinize yass? epiteldir. Hemen
alt?nda kollajen ve elastik fibrillerden zengin lamina propria denen bir bag? dokusu
bulunur. Yine bu k?s?mda u?retral bas?nca katk?da bulunan zengin bir vasku?ler yatak da
bulunmaktad?r. U?retral du?z kas bas?l?ca iki tabakadan olus?maktad?r; oblik ve longitu?dinal
kas tabakas?. Ancak mesane taban?ndan boynuna yak?n alanda sirku?ler bir du?z kas
tabakas? internal u?retral sfinkteri olus?turmaktad?r. Bu sfinkter parasempatik ve alfa
adrenerjik kontrol alt?ndad?r. C?izgili u?retral ve periu?retral kaslar eksternal sfinkteri
olus?turur. Eksternal u?retral sfinkterin de iki k?sm? vard?r, u?retral duvara yak?n olan ic?
k?s?m ve pelvik diafragmay? meydana getiren kastan (levator ani) olus?an d?s? k?s?m.
Distal u?retran?n arka k?s?mlar?nda bir c?ift parau?retral gland bulunur. Bu glandlar
erkekteki prostat ile homolog kabul edilirler ve skene bezleri olarak isimlendirilirler7,9,10

2.1.3. Alt genitou?riner sistem no?rofizyolojisi

Alt u?riner sistemde idrar depolanmas?, mesane ic?i bas?nc? artmadan u?retral
bas?nc?n art?s?? ve mesane boynundaki sfinkterin kapal? olmas? ile sag?lan?r. I?drar yapma
santral, otonom ve periferik sinir sisteminin korele c?al?s?mas?yla olus?an, kompleks
kontrol mekanizmas? ile gerc?ekles?en bir is?lemdir. Mesanenin yeterli zaman ve kuvvette
kas?lmas?n? ve u?retran?n es? zamanl? gevs?emesini ayarlayan sinir bag?lant?lar?, beyin
ko?ku?nde anterior pontinde “Barrington” merkezidir. Miksiyonun istemli no?rolojik
kontrolu?nde 4 o?nemli sinir ileti halkas? mevcuttur11. Frontal lob-beyin sap? halkas?:
miksiyonun istemli olmas?n? ve bunun koordinasyonunu sag?lar. Serebrovasku?ler
hastal?klar, tu?mo?r ve dig?er merkezi sinir sistemi hastal?klar?ndan etkilenir. Beyin sap?-
spinal kord sakral alan: Sakral alanda dig?er bir refleks miksiyon alan? vard?r. Bu alan
detrusor kas?na no?rolojik is?eme stimulusu go?nderir. Bu bo?lgedeki iletimi bozan multiple
skleroz, tu?mo?r, infeksiyon, travma gibi hastal?klar u?riner inkontinansa sebep olur. 3)
Spinal kord sakral is?eme alan?-mesane: Bu refleks no?ronal ileti mesane kas?n?n
kas?lmas?na u?retran?n ise relaksasyonuna sebep olur. 4) Frontal lob-spinal kord sakral
is?eme alan?: U?retral sfinkterin istemli kontrolu?nu? sag?lar Mesane kontraksiyonu sakral
2,3,4’den gelen parasempatik sinirler yolu ile gerc?ekles?ir. Alt u?riner yollar? innerve 

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Irvin!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out