HoughtonlakeBoard.org

TIPS & EXPERT ADVICE ON ESSAYS, PAPERS & COLLEGE APPLICATIONS

U?ur  Mumcu (1942 – 1993)

Aslen, Ankaral? olan U?ur Mumcu, 22 A?ustos 1942 y?l?nda,
babas?n?n memuriyeti dolay?s?yla K?r?ehir’de, dört karde?in üçüncüsü olarak
do?du. Annesi Nadire Han?m, babas?, Tapu Kadastro memuru Hakk? ?inasi Bey’di.
?lk ve orta okullar? Ankara’da okuyan Mumcu çok aktif bir ö?renciydi. Bu h?zl?
ya?am Hukuk fakültesinde de devam etti. 1961 y?l?nda ba?1ad??? Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1965 y?l?nda tamamlad?. Bir süre avukatl?k
yapt?; yabanc? dil ö?renmek için ?ngiltere’ye gitti. 1969-1972 y?llar? aras?nda
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ?dare Hukuku Profesörü Tahsin Bekir
Balta’n?n asistan? olarak çal??t?. Yazmaya, üniversite ö?rencili?i y?llar?nda,
Do?an Avc?o?lu’nun yönetimindeki Yön Dergisinde ba?layan U?ur Mumcu, 12 Mart
döneminde bir yaz?s?nda kulland??? “ordu uyan?k olmal?” sözleriyle,
“orduya hakaret etmek”, “sosyal bir s?n?f?n öteki sosyal
s?n?flar üzerinde tahakkümünü kurmak” suçunu i?ledi?i iddas?yla gözalt?na
al?nd?. U?ur Mumcu bu davadan dolay? 7 y?l hapse mahkum edildi. Fakat
yarg?tayca karar bozuldu ve serbest b?rak?ld?. Bu olaydan sonra, Mumcu
askerli?ini, 1972-74 y?llar? aras?nda A?r?’n?n Patnos ilçesinde, resmi
tan?m?yla “sak?ncal? piyade eri” olarak tamamlad?. Patnos’ta, a??r
ko?ullar alt?nda askerli?ini yaparken, zaten uzun zamandan beri var olan ülseri
yüzünden mide kanamas? geçirdi. ?lk yaz?lar? 1962’den itibaren Yön, Türk Solu,
Devrim, Ant, KIM v.b. dergilerde yer alan Mumcu’nun, 1968-69-70 y?llar?nda
Ak?am, Milliyet, Cumhuriyet gazetelerinde zaman zaman çe?itli konularda
inceleme yaz?lar? da yay?mland?. Kö?e yazarl???na 1974 y?l?nda haftal?k Yeni
Ortam dergisinde ba?lad?. Daha sonra çal??maya ba?lad??? Anka Ajans?nda 1975
y?l?ndan itibaren Cumhuriyet’e de kö?e yaz?lar? yazd?. 1977 y?l?ndan sonra
sadece Cumhuriyet için yazmaya ba?lad?. gözlem ba?l?kl? kö?esinde 1991 y?l?n?n
Kas?m ay?na kadar aral?ks?z olarak yazd?. 6 Kas?m 1991’de ?lhan Selçuk ve
yakla??k 80 Cumhuriyet çal??an? ile birlikte gazeteden ayr?ld?. Bir süre i?siz
kald?. 1 ?ubat – 3 May?s 1992 tarihleri aras?nda Milliyet Gazetesi’nde yazan
Mumcu, Cumhuriyet Gazetesi’ndeki yönetim de?i?ikli?i üzerine 7 May?s 1992’de
Cumhuriyet’e döndü. Gazetecilik hayat? ba?ar?larla dolu olan Mumcu 24 Ocak 1993
y?l?nda u?rad??? bombal? sald?r? sonucu öldü.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Irvin!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out